รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวชุติมา  คำนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวนรรัตน์  แก้วน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายทัศพร  ภูนนท์
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เด็กหญิงศศิกานดา  สรวลสรรค์
 
1. นางสาวชไมพร  ไชโย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงปณิตา  ทรัพย์เรืองเนตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  แสงอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีทองจ้อย
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวภัทรดา  วงศ์ชูเวช
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนพัตธร  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวสมปอง  ประทีปช่วง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รอดสาลี
2. เด็กหญิงธนพร  ยาโด
3. เด็กหญิงธนมาศ  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นายศราวุธ  ดีเอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกิตติพัฑฒ์  จรณโยธิน
2. นางสาวพิชญาภา  ไชยเมือง
3. นางสาวเจณิตตา  จันทวงษา
 
1. นายจักรชัย  ศรีวรเวทย์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยวงศ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญผล
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายปณต  จันทร์ส่องแสง
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
2. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราพร  เณรธรณี
2. นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
 
1. นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์
2. นายณัฐพัชร์  เพ็ชรสิมาลัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
 
1. นายนายโสภณ  ไทยจีน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายสิรวัจน์  สิริภาคย์ภิญโญ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายกีรติกร  พุคยาภรณ์
2. เด็กชายพิริยะ  ตระกูลฮุน
3. เด็กชายวรกานต์  เถียรถาวร
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายจารุกิตติ์  ปริพัฒน์เจริญ
2. นายติณณภพ  พันธุ์ทอง
3. นายภัทรภณ  พรหมศรี
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติ์สุธี  นำศรีนิรันดร์
2. นายธีธัช  ยิ้มละมัย
3. นายพงศ์กวี  พฤฒิสวัสดี
 
1. นายวิชัย  พรศิริโชคชัย
2. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวรัตนา  ใส่แก้ว
2. นางสาวพรสุดา  รัตนกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ภู่
2. นางสาววิภาวี   บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเขียว
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถิ่นพิบูลย์
2. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกฤตติกา  จรรยาวิสุทธ
2. นายวีรพล  นิตทิม
3. นางสาวอธิชา  คงแช่มดี
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายภัคภณ  จรูญรัตน์
2. นายรตน  งามเจริญรุจี
3. นายอนุชิต  ธนศรีสืบวงศ์
 
1. นายวิชัย  พรศิริโชคชัย
2. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช
2. เด็กชายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรัทธามั่น
2. นายบรรพต  คงตรง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง
2. เด็กชายธเนศพล  รักษา
 
1. นางสาวมณฑิชา  ศิริรัตน์
2. นางสาวอริสา  สีระวงค์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. นางสาวมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสายชล  มัคคารมณ์
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชยากร  ปราชชญากุล
2. นายชัยวุฒิ  วงษ์ธนาวสุ
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
2. เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
3. เด็กชายภากร  นันทอารี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
2. เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
3. เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. นายตะวัน  แซ่เฮ้ง
3. นายธีรภัทร  สมบัติวงค์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกสิน  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมสรณ์  เอี่ยมธนาภรณ์
3. นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
2. นางรัตน์สุณี   สุขพณิชนันท์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงชยุดา  เก้าลิ้ม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวซัลวานี  ดือเลาะ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงกตเวทิตา
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาววันนา  กันหาพร
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายนนทพัทธ์  กล้าขาย
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กชายกานทพล  เหมสุทธิ
3. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิดชิด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สืบสาย
3. เด็กหญิงภารดี  บุญรอด
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายธนวัฒน์   ทองดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายธัชนนท์  อุทัยวัฒน์
2. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นางสาวฐิฏวรรณ  วรดิถี
3. นางสาวนภัสสร  ประสูตร์
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นายศุภกร  ผันผล
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายปุณภพ  พวงแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายจักรัฐ  ไกรบำรุง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เหนือคูเมือง
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพลู
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวนิรชา  ละม่อม
2. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์โสภา
3. นางสาวสุทัตตา  เชียงเชาว์ไว
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนศักดิ์  วิริยะพรชัย
3. นายอินทัช  ทองด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายวราชัย  สถินท์
2. เด็กหญิงไข่มุก  ธรรมชาติ
 
1. นางสุดารัตน์  ณัฐฏ์มีบุญ
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
2. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญกอง
2. เด็กชายอัษฎางค์  สังข์ขาว
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  ซึ่งบางยาง
2. เด็กชายวิภาณุพัชร  สุนทรวัจน์
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 1. เด็กชายสุทีมน  จิตอ่อน
2. เด็กชายอาณัติ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายณุติพงษ์  เอกะโรหิต
2. เด็กชายอลงกต  ศศิกาญจน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สินเปียง
2. นายชนาธิป  เทพพิทักษ์
3. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายจิรายุ  นุตะไว
2. นายวีรวัฒน์  อินทร์สำราญ
3. นายอัครชัย  แก้วสมนึก
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงนรกมล  ตรีตรง
5. เด็กหญิงลภัสนันท์  พจนุพิบูลย์
 
1. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงดลยา  บุญปู่
2. เด็กหญิงลักขณา  หอชัยรัตน์
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  พงษ์สุพันธ์
4. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลักษณาโพธิ์
2. นายณัฐพล  คุ้มบุญ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายธนา  ปิ่นแก้ว
2. นายธนายุทธ  ใจจอมกุล
3. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
4. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
5. นายโชติธนินทร์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวทิพรัตน์  สุรัญญาพฤติ
2. นางสาวทิพวัลย์  สุรัญญาพฤติ
3. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
4. นายพงศธร  กองกาไว
5. นายอัฐพล  แซ่โง้ว
 
1. นายสมภพ  สิมัยนาม
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนนท์
3. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
4. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางประไพ   กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายติณณภพ  ลี
2. เด็กชายพรพนธ์  คุ้มผล
3. เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายคชเวทย์  ภูมิดล
2. นางสาวณัฐภรณ์  ลามมะ
3. นายณัฐสิทธิ์  กบทอง
4. นายสหรัฐ  อินกา
5. นายเสรี  สมชอบ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธัญสุดา  เสถียรวงศ์มาศ
2. นางสาวมาลี  ไม้เหลือง
3. นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
4. นางสาวสุทธิดา  วงเวียน
5. นางสาวสโรชา  วิริยะศิริปัญญา
 
1. นางศิวพร  กุลครอง
2. นายธนเดช  จันทรังษี
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงกฤศญา   แซ่โป่ว
2. เด็กหญิงญาณิศา   ทรงไตรย์
3. เด็กหญิงณัฐชา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงประภัสสร   ประจุมาศ
5. เด็กหญิงมธุรดา   อยู่เกิด
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นายชาญณรงค์  บัวแย้มแสง
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรมดา
2. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
4. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
5. เด็กหญิงเพียงดาว  โอสถาภิรัตน์
 
1. นางสาวอังคณา  หิรัญกิจรังษี
2. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ดองโพธิ์
2. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
3. นายณัฐพงศ์  ขำนิพัทธ์
4. นางสาวนภัสสรณ์  พงศ์ชัยศรี
5. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวชัดชากร  เรืองขจร
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นางสาวณัฐธิพร  สอาดดี
4. นางสาวธมลวรรณ  กะตะโท
5. นางสาวปิยะบุตร  เมณฑ์กูล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวกุลการธรณ์  โคจุฬาพัวหิรัญ
2. นายคมชาญ  ชาวเรือหัก
3. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศิริมงคล
4. เด็กชายนฤบดี  พยุงชัยรัตน์
5. เด็กหญิงนัทณิษา  เกตุตรีกร
6. เด็กหญิงนัทธมณ  ตันยะกุล
7. นางสาวบุญณ์ยสิตา  สอนสัตย์
8. นายปิยะวัฒน์  ธรรมสุวรรณ์
9. นางสาวพิชชา  แก้วภิรา
10. เด็กชายพีรพัสร์  อุดมกิจชัยวัฒน์
11. นางสาวภัคจิรา  สุทธิวงศ์
12. นายวัชรยุทธ  บุญมี
13. นายวิชชยา  แสงประทุม
14. นางสาวศิรประภา  เหมหาชาติ
15. นางสาวสิตานัน  การวรรณี
16. นายอติยุต  คงสุทธิ
17. นายอติวิช  พันธุ์อุดม
18. นายอัศศิริ  ธีรบุตร
19. นายอุชุกร  แย้มอุทัย
20. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
 
1. นายโสภณ  ศรีคำภา
2. นายโอภาส  ชาญนอก
3. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
4. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
5. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนม์นิภา  อนุศรี
2. นายนราศักดิ์  ขวัญมณี
3. นางสาวนฤมล  บรรลือทรัพย์
4. นายนายภาคีนัย  คล่องการพานิช
5. นางสาวผกากุล  ลุงคำ
6. นางสาวผไทมาส  ฉลาดเอื้อ
7. นายพศิน  จิรามานนท์
8. นายพิพัฒน์  จำปี
9. นายภูมัย  ลาภทวีปัญญา
10. นางสาวมณียา  พรมเพ็ญ
11. นางสาววรกานต์  อ่อนติรัญ
12. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
13. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
14. นางสาวศศิกาญจน์  เทศมาลา
15. นายศิรวิชย์  อัครศรีประไพ
16. นายศุภสิน  ม่วงศิริ
17. นายอภิสิทธิ์  รุ่งศรี
18. นายอิทธิฤทธิ์  บุญวิจิตร
19. นางสาวอินทิรา  แอมาลี
20. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
3. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
4. นางสาวจินดา  ผาดศรี
5. นายธนกฤต  พุ่มมาศ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวชนานาถ  สุขเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
3. นายณัฐพล  พงษ์ณเรศ
4. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
5. นายธนากร  ประจงเศษ
6. นางสาวธีราพร  สุดใจ
7. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
8. นายปวริศ  จุงาม
9. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปีเนตร
10. นางสาวมาลิสา  พลายงาม
11. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
12. นายวัชระศิริ  สมจารย์
13. นายศุภวิชญ์  โสภา
14. นายสิทธิชัย  หมอกยา
15. นายสิริศักดิ์  วันเอเลาะ
16. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
17. นายเจษฎา  นันติ
18. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
19. นายเริงฤทธิ์  แซ่อึ้ง
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล   พุทธรักษา
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
3. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
4. นายสุรศักดิ์  นาคดี
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวรรณา
2. นายจิระภัทร   มอญทวี
3. นางสาวชนิสรา   ทองเรือง
4. นางสาวณัชริดา   สมบูรณ์
5. นายณัฐธีร์   ภัคคะพันธรุจน์
6. นางสาวณิชกมล   ทองแก้วแกม
7. นางสาวธัญมน   คำสุขศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เซี่ยงช่าย
9. นายปรัชทกร   โม้ตา
10. นายพงศธร  ทองประยูร
11. นางสาวพลอย  รอดฤทธิชัยกุล
12. นางสาวพิชามญชุ์   เสริมแสง
13. นางสาวพิมยาดา   มณีจักร
14. นางสาววิจิตรา   ชาวนา
15. นางสาวศิริลักษณ์  ภารพันธุ์
16. นายสุธินันท์  บุญเสงี่ยม
17. นายอนุชา  หมื่นสนิท
18. นางสาวอาภารัตน์  เกิดอินทร์
19. นายอินทัช  ดัดเดช
20. นายเปรื่องปรัชญ์   พลเสน
 
1. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
2. นางฆฏนาวดี   มะหะเลา
3. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
4. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
5. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นายอดิศักดิ์  ดงสิงห์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เสายา
 
1. นายธนกฤต   นิลรัตน์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงนุชชนก  เตชะธารวณิช
2. เด็กหญิงอิสรีย์  กังวาฬพรโรจน์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
2. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัทชยุต  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมา
 
1. นางพุทธิชาต  คนอยู่
2. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
2. นายสิรภพ  ผ่องประภา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อจิต
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ทรงรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
4. เด็กหญิงประกายดาว  สมจิตไทย
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถินพนา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  มะลิมาตย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เสาสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุทัตตา  เทศพันธ์
9. เด็กหญิงอาทิตญาพร  อันทะเกต
10. เด็กหญิงไหมฟ้า  กันพุ่ม
 
1. นายนิยม  บุริวงค์
2. นางสาวพิชญากร  แก้วพิลา
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิบูลยานนท์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  โทหนองตอ
4. เด็กหญิงพุทธชาด  เพ็งธรรม
5. เด็กหญิงวรนุช  ทัศนิยม
6. เด็กหญิงสมิตา  ปานาพรหม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิลทร
8. เด็กหญิงสุพัตรา   เตียงชัย
9. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เขียวมณี
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
2. นางสาวยุพา  สมนึก
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
2. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
3. นางสาวปาณิสรา  นวลกิ่ง
4. นางสาวพรรณกาญจน์  ศรายุทธิกรณ์
5. นายพิษณุ  บุญถือ
6. นางสาววรมน  หร่องบุตศรี
7. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีละพันธ์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  สรรประเสริฐ
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. เด็กหญิงอดิศา  นวมเจริญ
11. เด็กหญิงอรพินธ์  มะวงศ์งอย
12. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
13. นางสาวอัญชลี  เรืองศรี
14. นางสาวอินทิรา  จัยสิน
15. เด็กหญิงอิสรีย์  จอมโชติ
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
2. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวญาดา  แก้วกำเนิด
2. เด็กหญิงธนันรัตน์  มุงคุณคำชาว
3. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มะทิตา
4. เด็กหญิงธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงเกตุ
6. เด็กหญิงพอหทัย  ประทุมชมภู
7. นางสาวมนิดา  เหมือนมัย
8. เด็กหญิงมาลัยพร  ทรงเหลือม
9. เด็กหญิงวราพันธ์  แสงมาลาธนวัจน์
10. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
11. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วัลย์จิตรวงศ์
13. เด็กหญิงสุปรีชา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวอริสา  ตั้งจิตร์สุนทร
15. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
3. นางบุญหยง  ถาวรไทย
4. นางสาวนาถยา  รักษานาม
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายจิรภัทธ  จุลประภา
2. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นางปรีดา  จุลปาน
2. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรเชษฐ  สุทธาคาร
2. เด็กชายอติวิชญ์  คิดฉลาด
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฝักไพโรจน์
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวจิตรลดา  ตระกลลักษณา
2. นางสาวอารยา  นามเพ็ง
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  ศิรประภาพงศ์
2. นางสาวนนทิชา   โสฒิพันธ์ุชัย
 
1. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายธนกร  ศรีทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวบุญญินท์  ลุจินตานนท์
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจจะบก
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวปะราลี  เลขาลาวัณย์
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวศรวัศยา  วงศ์สง่า
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายปวรุตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กาเผือกงาม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวสิริรัตน์  อินต๊ะบุญมา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรพนากร
2. เด็กหญิงยุพเรศ  กิติโรจน์พันธ์
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวคณิตา  คุ้มไข่น้ำ
2. นายเอกรัถ  เพชรรูจี
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
2. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชาคริต  ธิมา
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกานต์รวี   จิตวิไล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวศลิษา  เนียรมงคล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายฐิภากร  ฐิตะฐาน
2. เด็กชายธนกฤต  อนุกูลสาธุกิจ
3. เด็กชายธนทัต  จีรบุณย์
 
1. นายนฤภู  ชีวะพงษ์
2. นางสาววิราภา  จิรชัยยิ่งเจริญ
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น
2. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณพิมล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมา
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  จำเริญดี
2. นางสาวธิดาพร  สิริแท่นเทียน
3. นางสาวศิรินัฐวรรณ  อาชุมไชย
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุญยาจิณ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
 
1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษฐรักงาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายศรัญย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเขมนิจ  อังศุชวลิต
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์สุคนธ์ชาติ
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาววรวิภา  คำภาพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คงกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณภัทร   วรโชติจารุสิริ
2. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
3. นายปฏิพล  แซ่ลี้
4. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
5. นายภาสวิชญ์   สมประเสริฐศรี
6. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
7. นางสาวรวิสรา   เผ่าเจริญ
8. นางสาวอริสา  สายตา
9. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจเดิม
6. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่ตั้ง
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. นายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. นายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
6. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
8. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
9. นางสาวปุณยาพร  คล้ายอ้น
10. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
11. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
12. เด็กชายวรวัฒน์  ทิศย้อยแสง
13. เด็กชายวิชชุเดช   พรรณทรัพย์
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
3. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
7. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. นายพาสุข  แววศรี
9. นายภคดล  แถวเพีย
10. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
11. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
12. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
13. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
5. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
6. เด็กชายณัฐชัย  เจรวิริยะชีพกุล
7. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
8. นายนราชัย  นราแก้ว
9. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
10. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
11. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
12. นายโกเมศ  เชาวนณาญ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายกิติกร  พนัส
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
2. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
3. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
4. นางสาวรฐา  ศรีสุวรรณ
5. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
6. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
7. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
8. นายสักกายะ  ศิริพัฒน์
9. นายสุรพงศ์  ศรีมงคล
10. นางสาวอรญา  สุขเรือน
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
2. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
3. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
4. เด็กหญิงธรรญภัทร  พรมมานอก
5. เด็กหญิงนฤมล  นาอ่าง
6. นางสาวนฤมล  ถามะพันธ์
7. เด็กชายนวมินทร์  บูราคร
8. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
9. เด็กหญิงปนัดดา  เสือเอี่ยม
10. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
13. เด็กหญิงพันธิตา  ศรีวงรักษ์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
15. เด็กหญิงศศิภา  หยั่งถึง
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิกา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสิทธุ์
5. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายกฤตภัค  เมืิองทอง
2. เด็กชายธารา  สว่างศรี
3. นายปฏิพล  อุดมพืช
4. นางสาววารี  บุนนาค
5. เด็กชายศุภเศรษฐ์  หมื่นสายญาติ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
2. นายธีรธิติ  ยอแซฟ
3. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
4. นายศุภกร   เมฆินทร์อนุกูล
5. นางสาวอติญา   อรุณเนตร
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันต์ชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทศพร  ทัศนะ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายศรายุท  ปัญญา
5. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
2. ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรม
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเชื้อ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกิดโต
3. นายกิตติภพ  ใจตาบ
4. นางสาวจรรยพร  แก้วบุตรดี
5. นายจักรพันธ์  อินทรศร
6. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
7. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
8. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
9. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
10. นายณัฐพล  ทองโต
11. นายทรงพล  ศรีศักดา
12. เด็กชายธนกร  คุ้มเงิน
13. นายปณต  คล้ายจินดา
14. เด็กหญิงพรณัชชา  บัวชุ่ม
15. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
16. นางสาวภัคนันท์  ทิศทวีรัตน์
17. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
18. เด็กชายรัชตะ  นาแหยม
19. เด็กหญิงรันฑิตา  เรืองขจร
20. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
21. นายวัชรัตน์  อ่อนแสง
22. นายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
23. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
24. เด็กหญิงศิวารัตน์  พบพิมาย
25. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
26. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
27. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
28. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
29. เด็กหญิงสุปิยนันท์  แย้มนุ่น
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. นางสาวเนตรทราย  สู่บุญ
33. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
34. เด็กหญิงเอมมิกา  โภคศศิพันธ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
5. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
6. นายพรพงษ์  สีลายงค์
7. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
2. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
3. นายจตุพล  ภู่คล้าย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ช่อขุนทด
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
7. นางสาวฐิติพร  อุดมสิน
8. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรดิลก
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กูกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นายนิวัฒน์  นาคนวล
15. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
17. เด็กหญิงปราลี  นานวล
18. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
19. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
20. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
21. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
22. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
23. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
24. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
25. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
26. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. นางสาวสิริวรรณ  ซาววงศ์
29. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
31. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
32. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
33. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงศาลาศรี
34. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
35. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
36. เด็กหญิงอริศรา  แซ่เตียว
37. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
38. เด็กหญิงเกศรา  แน่นอุดร
39. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
3. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
4. นางสาวจีรนันท์  หาริกัน
5. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชอบเพื่อน
6. นางสาวณัชชา  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  โชติศิริภัคธีมา
8. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
9. เด็กหญิงณัฐริณี  บุญยะฤทธิ์
10. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
11. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวเกตุ
12. เด็กหญิงธัญชนก  ประทีปรัมย์
13. เด็กหญิงนงนภัส  วัฒนวิจิตร
14. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
15. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
16. เด็กหญิงพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
17. นายพิจักษณ์  ศรีนา
18. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อัศวโชติการกุล
19. เด็กชายภวัต  ด้วงสำรวย
20. เด็กหญิงมธุมาส  ยะสุรีย์
21. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
22. เด็กหญิงรามาวดี  แซ่เฮง
23. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
24. นางสาววราภรณ์  คำปุก
25. เด็กหญิงศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
26. นายศรัณย์  ใจคำแหง
27. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
28. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
29. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
30. เด็กหญิงสุลิสรา  วงค์ไพศาล
31. เด็กหญิงอภิสรา  สุขสิน
32. เด็กชายอลงกรณ์  ของดี
33. นายเมธิชัย  ใจสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
3. นายปรเมศร์  ชะโลธร
4. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
6. นายชยางกูร  ศิริวัตร
7. นายพงศธร  กัณฑ์ศรี
8. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหลวง 1. เด็กหญิงกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
3. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
4. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
5. นางสาวขนิษฐา  แสงจันทรสกุล
6. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
7. นางสาวจิราพร  ธรรมกิตติพันธ์
8. นางสาวจิราภรณ์  สมการ
9. นางสาวชณันดา  ผลฤทธิ์
10. เด็กชายณวพล  จึงเจริญ
11. เด็กชายณัฐนนท์  ณุวรรณโน
12. นายณัฐพงษ์  ศรีจุมพล
13. นายณัฐพล  หมอนทอง
14. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
15. นายธนภัทร  แป้นกลัด
16. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
17. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
18. เด็กหญิงนวรจน์  วงษ์ศิลป์
19. เด็กหญิงนารีรัตน์  แหวนวงษ์
20. นางสาวประภาพร  พรมรักษ์
21. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
22. นางสาวปาริตา  บูกา
23. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์  อุทิศธรรม
25. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
27. นางสาววรรัตน์  โฆสิวัฒน์
28. นายวรายุส  เจริญจิตต์
29. นายวุฒิชัย  วิฑิตวิริยะกุล
30. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
33. นางสาวสุธิดา  หอมสนิท
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำยอด
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต  แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
3. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
4. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
5. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
6. นางอมร  ราชบาฮัค
7. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
8. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. เด็กชายพัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายชัชนะ  เฮงสกุล
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายชาญชัย   บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. นางสาวศิรประภา  แจ่มดวง
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีณา  รวมศิลป์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญสุขกุล
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
2. เด็กชายธงชัย  อ่วมฉิม
3. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. เด็กชายภูริคร์  สุขเนตร
6. เด็กชายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กชายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. เด็กชายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
2. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
3. นายจตุรงค์  ดุษฎี
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายก้องภพ  คลี่วงศ์
2. นายจิรัสย์ภัค  ดุลยพฤกษ์
3. นางสาวณัฐณิชา  ตาปราบ
4. นางสาวดลพร  โรจนชีวะ
5. เด็กชายธนภัทร์  เติมพานิชดี
6. นายธีรภัทร  คุ้มขนาบ
7. นายนพศักดิ์  โรจนชีวะ
8. นายลัทรสิทธิ์  พักตระเกษตริน
9. นายวรินทร  สมบัตินิมิตร
10. นางสาวอรุณี  ศรีใจปั๋ง
 
1. นางสาวสุนิสา   รังสิพุฒิกุล
2. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
3. นายเศรษฐวุฒิ  ปัญญาวัตวงศ์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกัญจนากร  เวชการ
2. เด็กชายกันตินันท์  ตันติยาภินันท์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  สารสิทธิ์
4. เด็กชายกิตตินันท์  สวนาการณ์
5. เด็กชายกิตติภพ  เขียวโสภณ
6. เด็กหญิงญาธินี  ทิพเวช
7. เด็กหญิงฐิรกานดา  ทัดกระโทก
8. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
9. เด็กชายณัฐนันท์  เติมเศรษฐเจริญ
10. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
11. เด็กชายทัพไทย  ดาวเวียง
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประคองขวัญชัย
13. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
14. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
15. เด็กหญิงปัณฑ์ณัฐ  พึ่งปรีชาวัฒนชัย
16. เด็กชายปัณณฑัต  กุลธวัชวรกิจ
17. เด็กชายปัณณธร  กุลธวัชวรกิจ
18. เด็กชายพัชร์พนธ์  เนตรสืบสาย
19. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
20. เด็กชายพิจักษณ์  นาคเรือง
21. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สังข์พิชัย
22. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  ไพโรจน์
23. เด็กชายภัครพล  จรลักษณ์
24. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
25. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
26. เด็กชายภูริณัฐ  มุสิกานนท์
27. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
28. เด็กหญิงวศินี  ย่านสากล
29. เด็กหญิงศุภกานต์  ประกอบผล
30. เด็กชายศุภณัฐ  เกษมศิรินาวิน
31. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
32. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม
33. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
34. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
35. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
36. เด็กหญิงอัญรินทร์  เจริญบรรลือชัย
37. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
38. เด็กหญิงเบญจรัตณ์   ศรีเสริมสิน
39. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
40. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษณะ  ธารีนาถ
2. เด็กหญิงจิรภัทร   วงศ์โชติหิรัณย์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จั่นทอง
4. เด็กชายชัชวาล  โนแก้ว
5. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
6. เด็กหญิงญาณิศา  สายสุด
7. เด็กหญิงญาตาวี  เกื้อกูลสกุลกิจ
8. เด็กหญิงณัฐกิตต์   ชาลี
9. เด็กหญิงณิชารีย์  ศักดิ์ศิลาตานนท์
10. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์ศรีเทพ
12. เด็กหญิงธัญมน  แก้ววิชัย
13. เด็กชายนันทภัทร  สังขมัน
14. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
15. เด็กชายปฏิพล  ตะลิตโน
16. เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเที๊ยะ
17. เด็กชายปรเมศร์  อาอี๋
18. เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน้ำเพ็ชร์
19. เด็กหญิงปิโยรัศ  จำรัส
20. เด็กชายพลธิษณ์  โรหิตาจล
21. เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพันธุ์
22. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
23. เด็กหญิงมัลลิกา   แก้วเกิด
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว
25. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
26. เด็กหญิงลักษมน  ภูมิชาติ
27. เด็กชายวันชัย  บางน่าน
28. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์เล็ก
29. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อแน่น
31. เด็กหญิงศุภัชศร  ดีนาน
32. เด็กชายอภิวิชญ์  โพษาพิมพ์
33. เด็กชายอรรคพล  ชัยสงคราม
34. เด็กชายอาณกร  เณรชู
35. เด็กชายอาทิตย์  คนธาร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายฐากูร  กรรขำ
3. นายพงษ์พัฒน์  สุขสมจิตร์
4. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
5. นายวงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา
6. นางสาวชยวีร์  มนตรีวรรณ
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
3. นายนเรศ  ศรีบุญ
4. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
6. นายอดิศร  กงพาน
7. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
8. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นายอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. เด็กชายธนากร  วิสุทธิรังสรรค์
3. เด็กหญิงปฏิมากร  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
5. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีภพ
6. เด็กหญิงพันธิตรา  สายสว่าง
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กชายสุทธิพัส  เปิ่นใจช่วย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
10. เด็กหญิงอารียา   อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
2. นายภูมินทร์  สินทรัพย์อุดม
3. นายวัชระศิริ  สมจารย์
4. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
5. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
8. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกุล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
2. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
3. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนภสินธุ์  มานิล
6. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
7. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
8. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
9. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
10. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยง
3. เด็กหญิงณัฐพร  งามประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
6. นายอดิศร  กงพาน
7. เด็กหญิงอังคนาพร  บุตรแสง
8. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
9. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
4. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา   รัตนภิญโญภาส
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
7. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
8. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
3. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
4. นางสาวรุจิรัฏฐ์  เพชรแสงใสสกุล
5. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
6. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
4. นายวรากร  นาควิลัย
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  เรือนงาม
5. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
6. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
7. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวสุวนันท์  ปิยะทัศน์
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
4. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
5. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
3. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
4. นายบดินทร์  เหมือนแป
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
2. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
3. นางสาวธิติมา  สธูป
4. นางสาวนิชชานันท์  พิพิธภูวนันท์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจรูญ
6. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
7. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  นาคแดง
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวชุติมณฑ์  ฉ่ำทรัพย์
2. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
3. นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งพะเนียด
4. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
6. นางสาวอรณิชา  แสงทองดี
7. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
3. เด็กหญิงญาดา  มหาเดชสุรชัย
4. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
5. เด็กหญิงณดา  หวังชิงชัย
6. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก
8. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
10. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
12. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
13. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
14. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
15. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. เด็กหญิงสมธิตา  เวชชยานนท์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
4. นายพงศ์วิทย์  เสวรส
5. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชุติลิมปชาติ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนภิญโญภาส
4. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
5. เด็กชายธีระพัฒน์  มีบัวงาม
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
8. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
11. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
12. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
13. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสนันญา  ตรีรัมย์
5. นายสรณ์ปภพ  แก้วประทาน
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกชมล  พันธุบรรยงก์
2. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
3. นางสาวครองขวัญ  สัมพันธวงศ์
4. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
5. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
6. นางสาวณุวภา  วริทธนานนท์
7. นางสาวบุณฑริก  เกตุสุวรรณ
8. นางสาวพาณิภัค  วิสัย
9. นางสาวรินรดา  เฑียรบุญเลิศรัตน์
10. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
11. นางสาวอาทิตยา  เชาว์ชาญ
12. นางสาวเบญญาภา  อิสรานุเทพ
 
1. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
4. นางสาวปาณิสรา  จิตรตั้งตรง
5. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. นางสาวรัชนีกร  มณีอินทร์
7. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
8. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
9. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
4. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
5. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงษ์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
4. นายอภิสิทธิ์  เกตกำจร
5. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนลมูล
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
2. นางสาวพรรณธิพา  แซ่ตั้ง
3. นายพลวรรธน์  บัวภา
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ณ จันทร์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวรติรัตน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวณิช
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายศิริพงษ์  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมุทิตา  กาญจน์วีระโยธิน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธัญชนก  มิ่งโสภา
 
1. MissHWAJEONG  RYU
 
236 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายทศพงศ์  ตรีสินทรัพย์
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
237 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงสุชญา  ตนานุภาคย์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
238 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. MS.LIN  WEIZHEN
 
239 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
240 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิชญา  หล้าสุดตา
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
241 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเพียนทอง
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
242 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พันธ์วัฒน์
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
243 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นายคณาวุฒิ  ชุนหสุนทร
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
244 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกรวีร์  ทองอินที
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
245 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาววิภัสรา  ศรีกุญชร
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
246 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
247 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกรกฎ  ทัดรอด
2. นายจิรายุ  เอื้อจารุพร
3. นางสาวชวาภา  ชวกุล
4. นางสาวบงกชพัฒน์  เลิศทิวากร
5. นางสาวอรยา  แซ่ฟอง
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.ZHAO FU  YANG
 
248 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวธิดา  เทียมเลิศ
2. นายวีรชล  ฐิติพานิชยางกูร
3. นายศรีปุก  โศจิอรุณ
4. นางสาวสุจิตรา  โทหา
5. นายอมรศักดิ์  หล้าคำไข
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
249 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวขนิษฐา  จันทวีจิตร
2. นางสาวพรรษชล  ลีฬหาวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์บุญ  พิรุณ
4. นางสาวพุทธิดา  เหมินทราภรณ์
5. นางสาววนาภา  เพ็ชรตระกูล
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์
 
250 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปุณยนุช  ชินรัตนมงคล
2. นางสาววิวรรธณี  จิรวรเดช
3. นางสาวอัจฉรา  สโมสร
4. นางสาวอุบลวรรณ  สายเสมา
5. นางสาวเจนจิรา  สุคำ
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
251 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  พนมสุข
2. นายณัฐชนนท์  ทองใส
3. นางสาวพิริยา  กิมสวัสดิ์
4. นางสาวศุภาวีร์  ปาลิศรีโรจน์
5. นางสาวสาริสา  ทีฆตระกูล
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
2. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
252 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวณัฐวดี  แก้วคำสี
2. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์  เทวโรทร
4. นางสาวเกวลิน  เกตุแก้ว
5. นางสาวไพลิน  เอื้อสุขอารี
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
2. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี
 
253 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นายธนะเมศฐ์  ปิติพรหมวงศ์
3. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
4. นางสาวสหฤทัย  หอมสินธ์
5. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
 
1. Mr.Namjoon  Min
2. นางสาวพิชญาภา  หงษ์ทอง
 
254 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายชิษณุพงศ์  จิระเผ่าพันธ์
2. นายยุทธพงษ์  อ่อนละออง
 
1. นางสาวFang  Sun
 
255 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวสิรภัทร  โชคทิพย์อมรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
256 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวภัคจิรา  นันทศักดิ์ไพบูลย์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
257 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  พ่วงโพธิ์
2. นางสาวศญาภรณ์  นราวัง
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
258 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอาภาวรรณ  ไชยราช
2. นางสาวเพียงฟ้า  ชุมแวงวาปี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
259 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อะนันต์
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายจิรันตร์  โพธิทะโสม
2. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
3. เด็กชายพิชิตโชค  เหล่าบุญมี
4. เด็กชายภัคคง  อัศวล้ำเลิศไพบูลย์
5. เด็กชายรติพงษ์  ฉายทองคำ
6. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  หยุดกลาง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  จริมา
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายกฤษดา  แกมกล้า
2. เด็กชายจตุพร  เจริญผล
3. เด็กหญิงธันยพร   สุริวงษ์
4. เด็กชายพิชยะ  แสงสูญ
5. เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปรื่องเปรมจิตร์
7. เด็กหญิงอรทัย  ศาลาทอง
8. เด็กชายอัสนี  บุตรแก้ว
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายพศิน  คงภัคพูน
3. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายคมสัน  สอนสี
2. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
3. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายพีระยุทธ์  ลาแก่นทราย
5. เด็กชายรพีพัฒน์  เครือเช้า
6. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งวิบูลย์ทวี
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. นายธนวัฒน์  แก้วสด
2. นายนพชาติ  พุ่มระย้า
3. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
4. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
5. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
6. นายอานุภาพ  บริบูรณ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จันทะเดช
2. นายนราธิป  กฤตลักษณ์ธารี
3. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
4. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
5. นายภาณุเดช  ดอกสันเทียะ
6. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
7. นายสุวีร์  บูรณเทพ
8. นางสาวอัจฉรัตน์  โฆษิตวิรุฬห์
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นายธีรภัทร์  อิทธิแสง
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวจิณัฐตา  ปาละสิงห์
2. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
3. นางสาวชุติกานต์   เลิศประพฤติ
4. นายทินกร  ศรีหาตา
5. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
7. นางสาวนัชชา  ตุรงคินานนท์
8. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
9. นางสาวสหฤทัย  สื่อเฉย
10. นางสาวสิริยากร  แสงสมพร
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
3. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงชลดา  ปราบนอก
2. เด็กชายมินทดา  มารมย์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ตึง
5. เด็กหญิงอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวตวงรัตน์  อริยพรพงศ์
2. นางสาวนพมาศ   เทียนแก้ว
3. นายปฏิภาณ  ใจอดทน
4. นางสาววรรณพร   กลั่นจิตร
5. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
 
1. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา   กาลภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา   รุ่งรัตติกรณ์
 
1. นายวรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วงศ์จริะเกษม
2. เด็กชายภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงอภิสรา  ภิญโญชีพ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวนฤพร  แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางพรพรรณ  นมัสไธสง
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวธนวรรณ  ศรีสุข
2. นางสาวพลอย  พัดสมร
3. นางสาวสตรีรัตน์  สนร้อย
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. เด็กหญิงกฤกนก  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวพนพรรณ  กิจโชติตระการ
2. นางสาววลัยพร  ป้องสวย
3. นายอริยะ  วิมุกติบุตร
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์์
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐธชา  อินทรสมบูรณ์
3. นางสาวณัฐริกา  นามณี
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลทิพย์  พึ่งรอด
2. นางสาวอินทิรา  คำสียา
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงภัทธิรา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงเมธาณี  ธวัชผ่องศรี
 
1. นางสาวพรรณธิดา  มิตตัสสะ
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชดาญา  หอมหวล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  หงส์วัฒนกุล
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูชื่น
2. เด็กชายธนดล  จงเจริญ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
2. นายสิปปกร  อรวิเชียร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายศุภเดช  งามเนตร
2. นายอภิเดช  บุญมี
 
1. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ
2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายณภัทร  พงศ์สิริธนภัทร
2. นายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชาญวิทย์  จันทร์อำนวยพร
2. นายพีรณัฐ  เริ่มตั้งสกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เผ่าผม
2. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางรัตนา่  เกิดช้าง
2. นางสาวสุภาพร  เชิงชม
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดเกษม
2. เด็กชายเวทิศ  วงชารี
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายนิธิศ  ไชยดรุณ
2. เด็กชายวรชน  โคตรชา
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. เด็กชายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
 
1. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. เด็กหญิงศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรีธร  อ่อนชัยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  พรชัยประสิทธิ์
 
1. นางบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวนันทวัน  ฤกษ์ประกอบ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นายนรกมล  ศิลวัฒนาวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นิตย์โรจน์
2. นายอชิตพล  ลิบกระโทก
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายณัฐวัฒน์  ตั้งฤทัยภักดิ์
2. นายพงศธร  กิตติวรปัญญา
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
2. นายเขมรัฐ  บุณยะผลึก
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางประภากร  เชียงทอง
 
297 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดนตรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอ่อน
3. เด็กชายประยุทธ์  ตีวารี
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
298 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐชา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงพรธิรา   ธีระวรวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชลัย   ศรีจอมขวัญ
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
299 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวดุสิกาญจน์  คนอยู่
2. นางสาวพิชชาพร  ศรีเจริญชัย
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
300 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาววรรษมน  พานทอง
2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ
3. นางสาวอิสริยาพร  มหาตมัน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวฉัตรสุดา  โชนกระโทก
2. นางสาวสุวรรณี  สินสมบัติ
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
 
303 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
3. เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
304 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. เด็กชายสรวิชญ์  ลภนะพันธุ์
2. เด็กชายเอกสิษฐ์  อัครศักดิ์ศิริ
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
2. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
305 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนรี  ภัทรมั่นคงสกุล
2. นางสาวมัตตัญญู  แจ่มอารทรา
3. นางสาวอัญชิสา  บรรเทิง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
306 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายตงมิ้ง  แซ่ลิ้ม
2. นายปณุชิต  ศักดิ์จินดารัศมี
3. นายภาณุพงศ์  ธนารักษ์วุฒิกร
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1. เด็กชายกันภัย  ลานเหลือ
2. เด็กชายณภัทร   แพทยานันท์
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอุฬารพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชรินทร์  เลิศยศบดินทร์
2. ดร.นาถวดี  นันทาภินัย
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวณัฐิดา  บำรุงพืช
2. นายวรระชัย  ลี่แตง
3. นางสาวสุทธิดา  ลีลางามตระกูล
 
1. นายสพล  สาระสุทธิ
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายณัชนนท์  สติภา
2. นายทศพร  เพ็ชร์ยิ้ม
3. นายธัญญวัฒน์  เนินนาน
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
310 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายภัทรกร  จันทดวง
2. เด็กชายสงกรานต์  เฮียรางศ์
3. เด็กชายสมิทธ์  สรรพกิจจานนท์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
311 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤตพล   เหรียญประยูร
2. เด็กชายธนวินท์   ธรรมธารา
3. เด็กชายธารินทร์   แซ่อึ้ง
 
1. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
2. นายวิทวัส  คงฉนวน
 
312 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายศุภกร  ปรางริน
2. นายสรวิศ  รอดทัพ
3. นายสุชาติ  ระบบกิจการดี
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายจิรา   ซาลวาลา
2. นายชวกร  สกุลนูน
3. นายภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
2. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
 
314 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
315 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
3. เด็กชายสุลักษณ์  เกรียงไกรกร
 
1. นางสาวพรศรี   เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
316 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบน 1. นางสาวปรินี  สุขนิจรัญ
2. นางสาวเมรวี  สีมาวิจัย
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางภวิกา  สระมาลา
 
317 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายวัชรพงศ์  เจนโชคชัยกุล
2. นายศุภวิชญ์  รองทอง
3. นายศุภากร  สีสันต์
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ยางนอก
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  บรรลือ
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  โตกราน
 
1. นายภาสกร  ราชู
2. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
3. เด็กหญิงวริศรา  โยธาพิษ
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายฐาปากรณ์  หัฏฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวณัฐชนากานต์  พุ่มกร
2. นางสาวณิชา  ละขุนทด
3. นางสาวอรวรรณ  จำปาเรือง
 
1. นายสรพล  ภู่เกิดสิน
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยคง
2. เด็กหญิงนภสร  มั่นศีลวัตร
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  น้อยเหนื่อย
2. เด็กชายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนัทฐา  ผิวผ่อง
2. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. นางสาวมธุรส  ศิริพิศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวมัฑณาพร  มุสิผล
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุ่นคำ
3. นางสาวเมธาวี  อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิยม
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
4. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
5. เด็กชายภราดร  เนียมเผือก
6. เด็กหญิงภัสรา  ภิญโญพัฒนา
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
2. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
3. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
4. เด็กชายภูวดล  คฤห์ดี
5. เด็กหญิงรมิดา  ล่วงลือ
6. เด็กหญิงวลัยพร  นุชดำรงค์
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
3. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นายดนัย  ประคำ
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา  นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นางสาวโสรยา  เมืองแก้ว
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวจิรนันท์  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐมล  เสือกลาง
3. นางสาวณัฐวรรณ  วรดี
4. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
5. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
6. นางสาวสุมิตตา  มวลคำลา
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายรัฐพล  ศรีวิชชุพงษ์
2. เด็กชายวิชัยวัตน์  อิ่มสุขศิลป์
3. เด็กหญิงอรนันต์  ชยาภัม
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาพานต์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เมตะนันท์
 
1. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
2. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกรรณธนัตถ์  ถาวรประชา
2. นายณัชพล  คชนินทร์
3. นายพรวุฒิ  ธัมมปที
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายธราเทพ  บัวชัย
2. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
3. นายภัทรดนัย  ปานาลาด
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
2. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤพร  คอวนิช
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์นวพร
3. เด็กหญิงพิชานันท์  พละสุขสมบัติ
 
1. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
2. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แน่นอุดร
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชนาภา  ใบกุหลาบ
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
2. นายพิษณุ  โสรา
3. นายยอดฉัตร  โนนเวียงแก
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาคบดินทร์
2. เด็กชายวศิน  ประเสริฐ
3. เด็กชายสิรภาส  น้อยอำแพง
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาหนองแก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  สุทธิโอฬาร
3. นางสาวทัตพิชา  ศิริธรรมมา
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวฐานิตา  นาคเกิด
2. นางสาวณัฎฐ์ชิดา  เปรมปริ่ม
3. นายธราธาร  ออมปริศ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  พิมสิม
2. เด็กหญิงมัทชิตา  วงค์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุวะไกร
 
1. นางสาวกมลพร  กัณทา
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  สวัสดิแพทย์
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญอุ้ม
2. เด็กชายสมหวัง  สมัครไร่
3. เด็กชายอนุชิต   ล้ำเลิศ
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. เด็กชายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวพริษฐ์ชิดา  ไพรวัลย์
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  มงคลประสิทธิ์
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร  ช่าชันมะลี
2. นางสาวปัทมา  สิงนิสัย
3. นางสาวพิชชากร  โรจน์พูนผล
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงชลิตา  โสภณสิริ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริอาภานนท์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ม่วงทวี
 
1. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
2. นางธาณี  รัตนพันธ์
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงวิทนัน  ประจง
3. นางสาวสิรศา  สิริจันทรานาถ
 
1. นายอาณิต  สมุทรเพรียว
2. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  เฉิน
 
1. นางโสภา  คุณะศรี
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวณัฐธยาน์  คำนาค
2. นางสาวภัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
3. นางสาวภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  ตั้งแต่ง
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
3. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ศักดิ์บริบูรณ์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นายพงศธร  ภูทวี
3. นายสุรชาติ  อืนทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
2. นางสาวอภิชญา  ชยาภัม
3. นางสาวเบญจมาศ  ศิริหงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
354 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายเจษฎาพร   สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
355 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
356 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายพัชรดนัย  สังข์คุ้ม
 
1. นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ
 
357 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
358 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงธณัชชา  สุยพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงปริศนา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุณา
2. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
359 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
360 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธันวา  ช่างโต
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
361 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
362 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมมูล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
363 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
364 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายโกศล  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
 
365 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
366 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
367 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
368 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์อุดม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
369 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
370 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นานอก
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
371 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
372 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
373 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
374 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
375 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชนะชัย  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
376 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
377 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
378 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
2. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส
 
379 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
380 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายมงคล  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
381 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์ชพรกุล
2. นายวิทยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
 
382 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกรธัช  สร้อยยา
2. นายภูพฤกษ์  มงคลจักรวาล
 
1. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวสุวาที  ทองจีน
 
383 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายกฤษฏา  ทอนเทพ
2. นายกิตติพงษ์  สมรูป
3. นายกิตติพัฒน์  สุทธิประภา
4. นางสาวจริยา  ล้ำเลิศ
5. นางสาวญาสุมินทร์  ยิ่งสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐธินีย์  ภูผิวนาค
7. นางสาวณัฐลดา  สนธิสืบสาย
8. นายธนพล  ประอาง
9. นางสาวธันวาทิพย์  คล่องแคล่ว
10. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
11. นายปฏิภาณ  กลั่นศิริ
12. นายพนมพล  นวลเป้า
13. นายพีระพล  เชาวน์ดี
14. นายภานุเดช  สอนเต็ม
15. นายภูมิพัฒน์  นาคงยืน
16. นางสาวรัญญา  บุษบูรณ์
17. นางสาววรรณนิสา  สหุนาลุ
18. นายสมเกียรติ  กัลยา
19. นายสรยุทธ  ประพรม
20. นายสามล  แก้วเขียว
21. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
22. นางสาวอาทิตยา  พุ่มพยุง
23. นายเดชาวัต  ภักบำรุง
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นายชาญ  ขุ้ยสุข