สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิญญา  สุทธา
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงเล็ก  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขล้อม
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  สีชื่น
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกลวัช  นิ่มประคอง
2. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายมงคลชัย  สังข์กลม
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียธัญญา
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายราเยช  ปราตัป
2. เด็กชายวีรยุทธ  กันสุธา
 
1. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทีมน  จิตอ่อน
2. เด็กชายอาณัติ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 26 1. เด็กชายนพคุณ  เอมชาวนา
2. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์พลงาม
 
1. นายทัสพร  ชุรี
2. นายแสง  สอนบุญเกิด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นายอภิสิทธิ์   ปุเรนเต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสงจันทร์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายณกุลกานต์  บุญโพธ์์ชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขล้อม
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิตินันท์  เพ็ชรวาว
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายณกุลกานต์  บุญโพธิ์ชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรเดชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกลวัชร  นิ่มประคอง
2. เด็กชายธราดล  กาจกระโทก
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นายทัสพร  ชุรี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่คำ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
2. นายสุชาติ  สุเทวี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนันพร  นาวิชิต
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศาลาพระจันทร์
3. เด็กหญิงภาสินี  นิ่มพึ่ง
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรวรรณี  มณีเนตร
2. เด็กหญิงศิรินภา  กาพาด
3. เด็กหญิงสาลินีย์  พันธ์ดวงชื่น
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียธัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  เชื่อคำจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีสุข
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์