สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงเล็ก  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขล้อม
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  สีชื่น
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกลวัช  นิ่มประคอง
2. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายมงคลชัย  สังข์กลม
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียธัญญา
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายราเยช  ปราตัป
2. เด็กชายวีรยุทธ  กันสุธา
 
1. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นายอภิสิทธิ์   ปุเรนเต