สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 26 1. เด็กชายนพคุณ  เอมชาวนา
2. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์พลงาม
 
1. นายทัสพร  ชุรี
2. นายแสง  สอนบุญเกิด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสงจันทร์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายณกุลกานต์  บุญโพธ์์ชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิตินันท์  เพ็ชรวาว
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายณกุลกานต์  บุญโพธิ์ชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนันพร  นาวิชิต
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศาลาพระจันทร์
3. เด็กหญิงภาสินี  นิ่มพึ่ง
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์