สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขล้อม
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรเดชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกลวัชร  นิ่มประคอง
2. เด็กชายธราดล  กาจกระโทก
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นายทัสพร  ชุรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่คำ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
2. นายสุชาติ  สุเทวี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียธัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  เชื่อคำจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีสุข
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์