สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานดา  สรวลสวรรค์
 
1. นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวชมพิชญา   เอกพันธ์
 
1. ดร.บัวลักษณ์  นาคทรงแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานดา  สรวลสรรค์
 
1. นางสาวชไมพร  ไชโย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาววโรดม   เตชศรีสุธี
 
1. ดร.บัวลักษณ์  นาคทรงแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงชนาพร  สุขีเพียร
 
1. นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิริณภา   สังวรวงษ์พนา
 
1. ดร.บัวลักษณ์  นาคทรงแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงธริศา  อัศวธนบดี
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เทสสิริ
 
1. นางสาวชไมพร  ไชโย
2. นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  มณฑา
2. เด็กชายพรพลัง  สุรโชคสิริพร
 
1. นางสาวชไมพร  ไชโย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกพิชญ์  อุ่นคง
2. นายสันติราษฎร์   อินทรักษ์
 
1. ดร.บัวลักษณ์  นาคทรงแก้ว
2. นางสาวชไมพร  ไชโย