สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินีบน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาววรินทร  โชติกุโล
 
1. นายธงธรรม  จงไกรจักร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวบนณภ  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายธงธรรม  จงไกรจักร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 1. นางสาวกนกรักษ์  รัตนจินดา
2. นางสาวปานตะวัน  ญาณวิมุติ
 
1. นางสาววัชรียา  ผลเจริญ
2. นายนฤนาท  มงคล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลภัสรฎา  ปั้นดี
2. นางสาววิชญาดา  ชัยสังฆะ
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางภวิกา  สระมาลา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 16 1. นางสาวอรรณา  สุนทรอภิชาติ
2. นางสาวอรศศิพัชร์  เกษมราช
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางสาวภวิกา  สระมาลา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชอบพัฒนา
2. นางสาวณิชากร  กมลนันท์รัตน์
3. เด็กหญิงนภสร  สะเทือนวงษา
 
1. นางสาววัชรียา  ผลเจริญ
2. นายนฤนาท  มงคล
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประณยา  แก้วใหญ่
2. นางสาวปิยธิดา  บุญมาไสว
3. นางสาววรฤทัย  จัทร์จรุง
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางสาวภวิกา  สระมาลา
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรินี  สุขนิจรัญ
2. นางสาวเมรวี  สีมาวิจัย
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางภวิกา  สระมาลา