สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินีบน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 1. นางสาวกนกรักษ์  รัตนจินดา
2. นางสาวปานตะวัน  ญาณวิมุติ
 
1. นางสาววัชรียา  ผลเจริญ
2. นายนฤนาท  มงคล
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชอบพัฒนา
2. นางสาวณิชากร  กมลนันท์รัตน์
3. เด็กหญิงนภสร  สะเทือนวงษา
 
1. นางสาววัชรียา  ผลเจริญ
2. นายนฤนาท  มงคล
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประณยา  แก้วใหญ่
2. นางสาวปิยธิดา  บุญมาไสว
3. นางสาววรฤทัย  จัทร์จรุง
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางสาวภวิกา  สระมาลา