สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินีบน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวบนณภ  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายธงธรรม  จงไกรจักร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลภัสรฎา  ปั้นดี
2. นางสาววิชญาดา  ชัยสังฆะ
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางภวิกา  สระมาลา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 16 1. นางสาวอรรณา  สุนทรอภิชาติ
2. นางสาวอรศศิพัชร์  เกษมราช
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางสาวภวิกา  สระมาลา
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรินี  สุขนิจรัญ
2. นางสาวเมรวี  สีมาวิจัย
 
1. นายธราวัฒน์  ชาติสิทธิสิทธิ์
2. นางภวิกา  สระมาลา