สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวประไพศรี   เอี่ยมบุญช่วย
2. นางสาวพรสวรรค์   สกุลกาญจนาภรณ์
3. นางสาวอาภาวลัย   แดงประเสริฐ
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทร์สุดา   ทองจุน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ใจปลื้ม
3. นายนิติพงษ์  หิรัญญัติฐิติ
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวนิษา   สายสินธุ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  ไกรราช
2. นางสาวสุทธิดา  สีทอง
3. นางสาวสุนันทา  ขำจริง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ธีรพจน์โสภณ
2. นายวีรพล   ธรรมรักษ์