สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิดามาส  หยูทิพย์
 
1. นางสาวอพิชญา  กัณฑะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวศิลาวารี  รุ่งโรจน์
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุวิษา  หล่าบุตรศรี
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 1. นางสาวณัฐมล  กระแสแสน
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางสาวอรรณิกา  พงษ์จินดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวฐาปนียา  รัตนวัฒน์
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พลอยมุกดา
 
1. นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงลฎาภา  ยิ้มดี
2. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ทองพลับ
 
1. นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร
2. นางสาวอพิชญา  กัณฑะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 25 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำแดงไสย์
2. นางสาววิภารัตน์  พรมเทพ
3. นางสาวสุภัทรตา  สุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายชนากร  เกิดผลไพบูลย์
2. เด็กหญิงรัตนมน  เทียนไพร
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
2. นางสาวอรรณิกา  พงษ์จินดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศิลมั่น
 
1. นางสาวนลินมาศ  กรุณา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวชนกนันท์  นุ่มน้อย
 
1. นางสาวนลินมาศ  กรุณา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฐา  บูชา
2. เด็กชายรัตนพล  ภาคนภา
3. เด็กหญิงอริสา  จ้อยสนิท
 
1. นางสาวจันทพร  วิชัยกุล
2. นางสาวจิดาภา  ภุมรินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกพร  จรรยาเวช
2. นายภคนันท์  รัฐโรจน์ฐากุล
3. นางสาววริศรา  แสงสมพร
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองกอบ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นายสิรวิชญ์  รังทอง
2. นายสุธิชัย  แซ่จิว
 
1. นายวีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวจันทพร  วิชัยกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสยมภู  คมสัน
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายสรศักดิ์  ญาติบำรุง
 
1. นางสาวนลินมาศ  กรุณา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวประไพศรี   เอี่ยมบุญช่วย
2. นางสาวพรสวรรค์   สกุลกาญจนาภรณ์
3. นางสาวอาภาวลัย   แดงประเสริฐ
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทร์สุดา   ทองจุน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ใจปลื้ม
3. นายนิติพงษ์  หิรัญญัติฐิติ
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวนิษา   สายสินธุ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  ไกรราช
2. นางสาวสุทธิดา  สีทอง
3. นางสาวสุนันทา  ขำจริง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ธีรพจน์โสภณ
2. นายวีรพล   ธรรมรักษ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุวิษา  หล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
2. ว่าที่ร้อยตรีกสิวัตร์  เฮงปฐม
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวจีรนันท์  สวบสด
2. นางสาวพัณณิตา  ฉิวรัมย์
 
1. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
2. นางสาวชิดชนก  อยู่เอี่ยม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวรญา  อยู่มั่น
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายจิรายุ  รัตนประทีป
2. นายณัฐวัชร์  แก้วกัลปพฤกษ์
3. นายภูเทพ  ประสงค์ธรรม
4. เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพันธ์
5. นายไพศาล  ไกรร่าช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชษบา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐาทิพย์  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายพีระศิลป์  ทองลิขิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญมณี  ตรีเจริญ
2. เด็กหญิงธวิตา  เอื้อมงคลชัย
3. เด็กหญิงพัชรี  ทรัพย์บุญโต
4. เด็กหญิงลฎาภา  ยิ้มดี
5. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
2. นายกิตติศักดิ์  กุมารน้อย
3. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นางสาวขนิษฐา  เสถียรพาณิชย์
2. เด็กหญิงภาวิดา  ฉายสุริยะ
3. เด็กหญิงมาย  หมีเงิน
4. นางสาวศศิธร  หิรัญรัตน์
5. นางสาวอารยา  วารีศรี
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
2. นางสาวลัทกานต์  ขุนแผ้ว
3. นางสาวนภสร  ยิ่งดำนุ่น
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายรติพงษ์  มากมูล
2. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์หอม
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
2. นายวิทิต  คำรังษี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายพสุธร  สมบัติจินดาวัฒน์
2. เด็กชายภควัตร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประไพศรี  เอี่ยมบุญช่วย
2. นางสาวสุนันทา  ขำจริง
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิทิน  เอกสนธิ
2. เด็กชายเนม  ใหม่จรูญ
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายชลธิศ  ทองลับแลง
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ทองสี
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวณัฐมล  กระแสแสน
2. นางสาวบุญธิดา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองจุน
2. นายสหัส  อุตตโมบล
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนน้อม
2. เด็กชายสหัสพัฒน์  จันอุไร
3. เด็กหญิงเขมิกา  บุญเมือง
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอี่ยมพิบูลย์
2. นายนีรชา  งามมาก
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายยงยุทธ  เพ็งสะอาด
2. นางสาวรติ  พูลสมบัติ
3. นายศักดา  บัวเทศ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอี่ยมพิบูลย์
2. นายวัชรากร  คนมาก
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 8 1. นายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี
2. นางสาวมุสิตา  วุฒิยา
3. นางสาวสาริกา  ภูวารคำ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอี่ยมพิบูลย์
2. นายวัชรากร  คนมาก
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโกศล  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงพล  มงคลธง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ