สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุวิษา  หล่าบุตรศรี
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวฐาปนียา  รัตนวัฒน์
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 25 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำแดงไสย์
2. นางสาววิภารัตน์  พรมเทพ
3. นางสาวสุภัทรตา  สุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวกวิศรา  สุขเกษม
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศิลมั่น
 
1. นางสาวนลินมาศ  กรุณา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวชนกนันท์  นุ่มน้อย
 
1. นางสาวนลินมาศ  กรุณา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นายสิรวิชญ์  รังทอง
2. นายสุธิชัย  แซ่จิว
 
1. นายวีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวจันทพร  วิชัยกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสยมภู  คมสัน
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายสรศักดิ์  ญาติบำรุง
 
1. นางสาวนลินมาศ  กรุณา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวประไพศรี   เอี่ยมบุญช่วย
2. นางสาวพรสวรรค์   สกุลกาญจนาภรณ์
3. นางสาวอาภาวลัย   แดงประเสริฐ
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวรุ่งนภา   เลยกระโทก
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวจีรนันท์  สวบสด
2. นางสาวพัณณิตา  ฉิวรัมย์
 
1. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
2. นางสาวชิดชนก  อยู่เอี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวรญา  อยู่มั่น
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค