สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิดามาส  หยูทิพย์
 
1. นางสาวอพิชญา  กัณฑะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวศิลาวารี  รุ่งโรจน์
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 1. นางสาวณัฐมล  กระแสแสน
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงลฎาภา  ยิ้มดี
2. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ทองพลับ
 
1. นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร
2. นางสาวอพิชญา  กัณฑะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายชนากร  เกิดผลไพบูลย์
2. เด็กหญิงรัตนมน  เทียนไพร
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
2. นางสาวอรรณิกา  พงษ์จินดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทร์สุดา   ทองจุน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ใจปลื้ม
3. นายนิติพงษ์  หิรัญญัติฐิติ
 
1. นายปิยะพงษ์   ปัสสาวะโท
2. นางสาวนิษา   สายสินธุ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุวิษา  หล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางลาวัลย์  ศรีบรรเทา
2. ว่าที่ร้อยตรีกสิวัตร์  เฮงปฐม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายรติพงษ์  มากมูล
2. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์หอม
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
2. นายวิทิต  คำรังษี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายพสุธร  สมบัติจินดาวัฒน์
2. เด็กชายภควัตร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์