สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางสาวอรรณิกา  พงษ์จินดา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายจิรายุ  รัตนประทีป
2. นายณัฐวัชร์  แก้วกัลปพฤกษ์
3. นายภูเทพ  ประสงค์ธรรม
4. เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพันธ์
5. นายไพศาล  ไกรร่าช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชษบา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญมณี  ตรีเจริญ
2. เด็กหญิงธวิตา  เอื้อมงคลชัย
3. เด็กหญิงพัชรี  ทรัพย์บุญโต
4. เด็กหญิงลฎาภา  ยิ้มดี
5. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
2. นายกิตติศักดิ์  กุมารน้อย
3. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นางสาวขนิษฐา  เสถียรพาณิชย์
2. เด็กหญิงภาวิดา  ฉายสุริยะ
3. เด็กหญิงมาย  หมีเงิน
4. นางสาวศศิธร  หิรัญรัตน์
5. นางสาวอารยา  วารีศรี
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
2. นางสาวลัทกานต์  ขุนแผ้ว
3. นางสาวนภสร  ยิ่งดำนุ่น
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายชลธิศ  ทองลับแลง
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ทองสี
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวณัฐมล  กระแสแสน
2. นางสาวบุญธิดา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 8 1. นายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี
2. นางสาวมุสิตา  วุฒิยา
3. นางสาวสาริกา  ภูวารคำ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอี่ยมพิบูลย์
2. นายวัชรากร  คนมาก
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงพล  มงคลธง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ