สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พลอยมุกดา
 
1. นางสาวพรทิภา  เหมือนเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  ไกรราช
2. นางสาวสุทธิดา  สีทอง
3. นางสาวสุนันทา  ขำจริง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ธีรพจน์โสภณ
2. นายวีรพล   ธรรมรักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองจุน
2. นายสหัส  อุตตโมบล
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนน้อม
2. เด็กชายสหัสพัฒน์  จันอุไร
3. เด็กหญิงเขมิกา  บุญเมือง
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอี่ยมพิบูลย์
2. นายนีรชา  งามมาก
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโกศล  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ