สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัศมี  ปาทาน
2. เด็กชายราชิด  อัลรุไดนี
3. เด็กชายวรพันธ์  ระดิ่ง
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพยดา  หนิและ
2. นางสาวทิพอาภา  หนิและ
3. นางสาวอารยา  หทัยโสภณ
 
1. นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ
2. นางสาวสุพัตรา  ชลไพร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  สากลวารี
2. เด็กหญิงฟีดาอ์  มะลาเฮง
3. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงศรี
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายพิทักษ์  อารีฮูเซ็น
2. นายรสนัยย  แก้วงาม
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือวงศ์วัฒน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองไชยอนุกูล
3. เด็กชายสินธุพร  หัสเสม
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 7 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นางสาวบุษยมาศ  ยังพระเดช
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริพรอมาตย์
 
1. นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม
2. นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  ชมจันทร์
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  ศาสนโสภา
2. นายศิวกร  ธัญกมล
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนท์วุธ  ดีฉนวน
2. เด็กชายอัครพล  บุญถม
 
1. นายรณชัย  สุพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22.94 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสว่าง
2. เด็กชายนนท์วุธ  ดีฉนวน
 
1. นายรณชัย  สุพร