สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐญวี  ผ่องอำไพ
 
1. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาววิรยา  มัสอูดี
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 26 1. นางสาวปริศนา  สกุลสูง
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงรัศมี  ปาทาน
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวรุ่งฤทัย  เพ็ญสว่าง
 
1. นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนฤทธิ์  รวยรื่น
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 24 1. นางสาวพัชรพร   จ้อยทอง
2. นางสาวสิริยากร  วันแก้ว
3. นายฮานาฟี   สาแม
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
2. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิลาเพชร
2. เด็กหญิงอัสมาอ์  ทองเลาะ
 
1. นางสาวขวัญณภัทร์สร  พรพรหมยงสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอามีน  กราซุย
2. นายฮาริษ   พินิจทรัพย์
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสุข
 
1. นางสาวดวงกมล  อัชฌาพงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 17 1. นางสาวนันท์นภัส  เรืองพานิช
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวขนิษฐา  เดวิเลาะ
2. นายนัสรี  อิสลาม
3. นายฟาร์รีส  กาญจนสดุ้ง
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
2. นางสาวสร้อยเพชร  กามนต์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  เยี่ยงกุลเชาว์
2. นางสาวโนรี  นิมา
 
1. นางสาวสุจิตรา  จำลองนิล
2. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยีสมัน
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นางสาวรสิตา  ทองคำภา
 
1. นายอภิราษฎร์  น้อยราษฎร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัศมี  ปาทาน
2. เด็กชายราชิด  อัลรุไดนี
3. เด็กชายวรพันธ์  ระดิ่ง
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพยดา  หนิและ
2. นางสาวทิพอาภา  หนิและ
3. นางสาวอารยา  หทัยโสภณ
 
1. นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ
2. นางสาวสุพัตรา  ชลไพร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  สากลวารี
2. เด็กหญิงฟีดาอ์  มะลาเฮง
3. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงศรี
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายพิทักษ์  อารีฮูเซ็น
2. นายรสนัยย  แก้วงาม
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือวงศ์วัฒน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองไชยอนุกูล
3. เด็กชายสินธุพร  หัสเสม
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 7 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นางสาวบุษยมาศ  ยังพระเดช
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริพรอมาตย์
 
1. นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม
2. นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  ชมจันทร์
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  ศาสนโสภา
2. นายศิวกร  ธัญกมล
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนท์วุธ  ดีฉนวน
2. เด็กชายอัครพล  บุญถม
 
1. นายรณชัย  สุพร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22.94 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสว่าง
2. เด็กชายนนท์วุธ  ดีฉนวน
 
1. นายรณชัย  สุพร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศาสนอนันตกุล
2. นางสาวตัสนีม  ดอนิ
3. นายภูมินันท์  กาญจนพบู
4. นายมูฮำหมัด  มะดีเย๊าะ
5. นายอัรฟาน  ประไพวรรณ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายรชตพชรญ์  ทุมพร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 13 1. เด็กชายณภัสร์  สินทอง
 
1. นายวิชานุ  สุทธิโพธิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.65 ทอง 8 1. นายอาคเนย์  เลาะเด
 
1. นางสาวประวีณา  สุทธิโพธิ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเชิญ
2. เด็กชายธวัชชัย  ประทุมวงศ์
 
1. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
2. นางสาวสุดารัตน์  สำราญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.8 เงิน 11 1. นางสาวญาณิน  ศรีมหาดไทย
2. นายธนดล  เขตนิมิตร
 
1. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
2. นายรชตพชรญ์  ทุมพร
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐญวี  ผ่องอำไพ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ผ่องอำไพ
 
1. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นางสาวรสิตา  ทองคำ
 
1. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปรเมศร์   ร่องปาน
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชลันดา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวชนันยา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกูล
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรณิการ์  กล้าหาญ
2. นางสาวพนิตา  บุราณรมณ์
3. นางสาวมณีรัตน์  พระพินิจ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
2. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นายรอฮีม  ยูเปาะนะ
2. นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์  เจะโกะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ยุบลพันธุ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นายขจรศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. นายปรเมศร์  รองปาน
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
2. นายนรินทร์  แดงมิน
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวนัสมีย์  แสงมาน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริพรอมาตย์
 
1. นางสาวณัฐชุตา  ชตานนท์
2. นางสาวภัทรสุดา  สิรวัตร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 26 1. นายนุฌา  ซาลิมี
2. นางสาวเนตรฟ้า  เถาบุญ
 
1. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด
2. นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี