สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 26 1. นางสาวปริศนา  สกุลสูง
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวรุ่งฤทัย  เพ็ญสว่าง
 
1. นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 24 1. นางสาวพัชรพร   จ้อยทอง
2. นางสาวสิริยากร  วันแก้ว
3. นายฮานาฟี   สาแม
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
2. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิลาเพชร
2. เด็กหญิงอัสมาอ์  ทองเลาะ
 
1. นางสาวขวัญณภัทร์สร  พรพรหมยงสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอามีน  กราซุย
2. นายฮาริษ   พินิจทรัพย์
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสุข
 
1. นางสาวดวงกมล  อัชฌาพงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 17 1. นางสาวนันท์นภัส  เรืองพานิช
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยีสมัน
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นางสาวรสิตา  ทองคำภา
 
1. นายอภิราษฎร์  น้อยราษฎร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัศมี  ปาทาน
2. เด็กชายราชิด  อัลรุไดนี
3. เด็กชายวรพันธ์  ระดิ่ง
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22.94 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสว่าง
2. เด็กชายนนท์วุธ  ดีฉนวน
 
1. นายรณชัย  สุพร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศาสนอนันตกุล
2. นางสาวตัสนีม  ดอนิ
3. นายภูมินันท์  กาญจนพบู
4. นายมูฮำหมัด  มะดีเย๊าะ
5. นายอัรฟาน  ประไพวรรณ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายรชตพชรญ์  ทุมพร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐญวี  ผ่องอำไพ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ผ่องอำไพ
 
1. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นางสาวรสิตา  ทองคำ
 
1. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปรเมศร์   ร่องปาน
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชลันดา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นายขจรศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. นายปรเมศร์  รองปาน
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
2. นายนรินทร์  แดงมิน