สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐญวี  ผ่องอำไพ
 
1. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาววิรยา  มัสอูดี
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  เยี่ยงกุลเชาว์
2. นางสาวโนรี  นิมา
 
1. นางสาวสุจิตรา  จำลองนิล
2. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  ชมจันทร์
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวชนันยา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรณิการ์  กล้าหาญ
2. นางสาวพนิตา  บุราณรมณ์
3. นางสาวมณีรัตน์  พระพินิจ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
2. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นายรอฮีม  ยูเปาะนะ
2. นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์  เจะโกะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ยุบลพันธุ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวนัสมีย์  แสงมาน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริพรอมาตย์
 
1. นางสาวณัฐชุตา  ชตานนท์
2. นางสาวภัทรสุดา  สิรวัตร