สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงรัศมี  ปาทาน
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายพิทักษ์  อารีฮูเซ็น
2. นายรสนัยย  แก้วงาม
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเชิญ
2. เด็กชายธวัชชัย  ประทุมวงศ์
 
1. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
2. นางสาวสุดารัตน์  สำราญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.8 เงิน 11 1. นางสาวญาณิน  ศรีมหาดไทย
2. นายธนดล  เขตนิมิตร
 
1. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
2. นายรชตพชรญ์  ทุมพร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 26 1. นายนุฌา  ซาลิมี
2. นางสาวเนตรฟ้า  เถาบุญ
 
1. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด
2. นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี