สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  สากลวารี
2. เด็กหญิงฟีดาอ์  มะลาเฮง
3. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงศรี
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือวงศ์วัฒน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองไชยอนุกูล
3. เด็กชายสินธุพร  หัสเสม
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 7 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นางสาวบุษยมาศ  ยังพระเดช
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริพรอมาตย์
 
1. นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม
2. นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  ศาสนโสภา
2. นายศิวกร  ธัญกมล
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์