สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนฤทธิ์  รวยรื่น
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวขนิษฐา  เดวิเลาะ
2. นายนัสรี  อิสลาม
3. นายฟาร์รีส  กาญจนสดุ้ง
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
2. นางสาวสร้อยเพชร  กามนต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  สากลวารี
2. เด็กหญิงฟีดาอ์  มะลาเฮง
3. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงศรี
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือวงศ์วัฒน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองไชยอนุกูล
3. เด็กชายสินธุพร  หัสเสม
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 7 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นางสาวบุษยมาศ  ยังพระเดช
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริพรอมาตย์
 
1. นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม
2. นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  ศาสนโสภา
2. นายศิวกร  ธัญกมล
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง 13 1. เด็กชายณภัสร์  สินทอง
 
1. นายวิชานุ  สุทธิโพธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.65 ทอง 8 1. นายอาคเนย์  เลาะเด
 
1. นางสาวประวีณา  สุทธิโพธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกูล
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ