สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กนกมุสิกะกุล
2. เด็กชายภูหรินท์  ผลหมู่
3. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพย์ภาณุเดช
 
1. นายประภัส  ผลหมู่
2. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ดุลยประพันธ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  นาคคุ้ม
3. นายพงศธร  สังขกุล
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงศรลดา  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงศศิภา  ศิริธีระศิลป์
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นายณัฐพนธ์  บุญรอด
3. นายบวรศักดิ์  เหลือจันทร์
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ำผึ้ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิติวุฒิ   มโนจิตงาม
2. นางสาวน.ส.พิมพ์กมล  รัตนะโสภณชัย
3. นางสาววริศรา  เลี้ยงสอน
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นายปฏิภาณ  จึงเฟื่องฟูศิลป์
2. นายประพนธ์  พลับทอง
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญกอง
2. เด็กชายอัษฎางค์  สังข์ขาว
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 6.36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสุข
2. เด็กชายรติพงษ์  อำชูศรี
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง