สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ตะโกสี
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวอินทิรา  บุญล้อม
 
1. นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  อ่อนตานา
 
1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
 
1. นางสาวรินทร์ฐฎา  ปินตาวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไพโรจน์  แสงสุรินทร์
 
1. นายอำพล  แป้นแสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นางสาวธิวาวรรณ  โคกเที่ยง
 
1. นางสาวมนรวรรณ  มีครองแบ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนวัตร  บุตรดีพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
3. เด็กหญิงสินีรัตน์  แสงบำรุง
 
1. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
2. นางพิมณิชา  พรหมมานต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
2. นางสาววิมลวรรณ  คำภาวงษ์
3. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
2. นางพิมณิชา  พรหมมานต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปรเมศ  ศิริอัฐ
2. เด็กหญิงภัทรานี  สายท่าเสา
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
2. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนภาลัย  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวราทิพย์  สิงสีทา
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
2. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
 
1. นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 8 1. นายพงศธร  สังขกุล
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งามสง่า
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
 
1. นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กนกมุสิกะกุล
2. เด็กชายภูหรินท์  ผลหมู่
3. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพย์ภาณุเดช
 
1. นายประภัส  ผลหมู่
2. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ดุลยประพันธ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  นาคคุ้ม
3. นายพงศธร  สังขกุล
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงศรลดา  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงศศิภา  ศิริธีระศิลป์
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นายณัฐพนธ์  บุญรอด
3. นายบวรศักดิ์  เหลือจันทร์
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ำผึ้ง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิติวุฒิ   มโนจิตงาม
2. นางสาวน.ส.พิมพ์กมล  รัตนะโสภณชัย
3. นางสาววริศรา  เลี้ยงสอน
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นายปฏิภาณ  จึงเฟื่องฟูศิลป์
2. นายประพนธ์  พลับทอง
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญกอง
2. เด็กชายอัษฎางค์  สังข์ขาว
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 6.36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสุข
2. เด็กชายรติพงษ์  อำชูศรี
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองอุบล
2. นางสาวพรรษสรณ์  โยธาจันทร์
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิงหจารุ
4. นางสาวอรญา  เจริญพันธ์ุ
5. นางสาวอรวรา  วรรณประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวกัลยภรณ์  จำรัสฉาย
3. นางสาวจันทกานต์  มาลี
4. นางสาวลภัสษา  อ้นบู่
5. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติยศ  ทองดี
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิงหจารุ
3. นายภาสวิชญ์  สาลีพัฒนา
4. นายเจตรินทร์  ยะแสง
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางจุไรรัตรน์  เสือนุ่ม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฐมาศ  แย้มเนตร์
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.67 ทอง 11 1. นางสาวศิริวรรณ  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กชายทรงรัฐ  วิจิตรบรรจง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กุลดิลกสัมพันธ์
 
1. นางสาวภรณี  สืบเครือ
2. นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวรักศิธร  วงศ์วัชนุกุล
2. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
 
1. นางสาววานิดา  เสน่หา
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิบูลยานนท์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  โทหนองตอ
4. เด็กหญิงพุทธชาด  เพ็งธรรม
5. เด็กหญิงวรนุช  ทัศนิยม
6. เด็กหญิงสมิตา  ปานาพรหม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิลทร
8. เด็กหญิงสุพัตรา   เตียงชัย
9. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เขียวมณี
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
2. นางสาวยุพา  สมนึก
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญมาปัด
2. นางสาวฉันท์สินี  ฉ่ำมณี
3. นางสาวญาณิกา  ใจเที่ยง
4. นายทักษ์ดนัย  สกุลเมตตาธรรม
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญชัย
6. นายภราดร  ลี้ศิริสรรพ์
7. นางสาวรุ่งทิพย์  ยุติธรรม
8. เด็กหญิงสุภิชา  วิยุทธ์
9. นางสาวหทัยกาญจน์  บัวภู่
10. นางสาวหทัยรัตน์  บัวภู่
11. เด็กหญิงอนันตพร  เพ็ญสว่าง
12. นายอภิสิทะ์  โชตะวัน
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วเจริญ
14. นายอาทิตย์  โตชาติ
15. เด็กหญิงเปมิกา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายเจษบดินทร์  รัตนเสรีสุข
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เขียวมณี
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
2. นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นายทวีทรัพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
2. นางศิริรัตน์  ศิลอาภรณ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมลังกา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจรัญญา  จิตต์พาณิชย์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพีรญา  ลอยถาดทอง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวพัชรี  อุปถัมภ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภิญญา  สุราโสม
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาววลินดา  ขวัญทอง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยาเนตร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวพัชรินทร์  แกล้วกล้า
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  อภัยยุทธพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายนภัทร  ทัตธนภูมิ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บูชา
2. เด็กหญิงพรนภา  ตุ้มนิลกาล
3. เด็กหญิงรุจิรา  เลิศวราภรณ์พงษ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวจินดารัตน์  จิตต์พาณิชย์
2. นางสาวพีรยา  ทิมประเสริฐ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสวรรยา  เทพพงษ์
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัครพล  ยศวิไล
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  โอษฐิเวช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนธิกรณ์
3. เด็กชายนนทพัทธ์  สัญชาติ
4. เด็กชายนรากร  กามูณี
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขสด
6. นางสาวปาริชา  สกุลชัยธนัต
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล
8. เด็กชายภูชนะ  ไตรสมสาตร์
9. เด็กหญิงวริศรา  คำหยุ่น
10. นางสาวสวรรยา  เทพพงษ์
11. เด็กชายอัครพนธ์  สุดจิตร
12. นายอัครพล  ยศวิไล
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
2. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
3. นางสาวพนิดา   เปียยก
4. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกิติพงษ์  แสงงาม
2. นางสาวจิรภา  ศรีสุขภู่
3. นางสาวชญานิษฐ์  ชัยเลิศลังกา
4. เด็กชายชัยวุฒิ  โอษฐิเวช
5. เด็กหญิงณัชยาภา  เพชรต้อม
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วทอง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนธิกรณ์
8. เด็กหญิงทอฝัน  เจียมเจริญ
9. เด็กหญิงธิติมา  อุดมกัณฑ์
10. เด็กชายนรากร  กามูณี
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขสด
12. นางสาวปิยะวรรณ  สนธิมูล
13. นางสาวพรทิพย์  น้อยประสาร
14. นายภรัญยู  ศิลาทอง
15. เด็กชายภูชนะ  ไตรสมสาตร์
16. เด็กหญิงมณีกานต์  หิรัญคำ
17. เด็กหญิงศศิวิมล  เบ็ญจสุพัฒนนันท์
18. นางสาวสวรรยา  เทพพงษ์
19. เด็กชายอัครพนธ์  สุดจิตร
20. นายอัครพล  ยศวิไล
21. เด็กชายโชติวิทย์  พยอมแย้ม
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
2. นางสาวพนิดา   เปียยก
3. นายวชิรพันธุ์   กิจเสมอ
4. นายพร  จันทาทิพย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายกัญจนพัฒน์  จันทราพร
2. เด็กชายพีรกานต์  คำเหลา
3. เด็กชายภาคภูมิ  สอนศิลป์ชัย
4. เด็กชายศุภกร  สำเนียงสูง
5. เด็กหญิงเบญจพร  กล้ามาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายนรินทร์  หมื่นไวย
3. นายพิมวิชัย  รอดอินทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัญจนพัฒน์  จันทราพร
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
4. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มรักษา
6. นายชนุดม  เดชบุญ
7. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
8. นายธาตรี  เฉลิมรัตน์
9. เด็กชายนวพล  บริบาล
10. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
11. เด็กหญิงประภา  โตทรัพย์
12. เด็กหญิงปรียะวรรณ  โตมี
13. เด็กชายปรเมศร์  ธนงค์
14. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสืองามเอี่ยม
16. เด็กหญิงพิมปริพัฒน์  ไชโย
17. เด็กชายพีรกานต์  คำเหลา
18. เด็กชายภาคภูมิ  สอนศิลป์ชัย
19. นายภูมิศักดิ์  ภูมิพานิชย์
20. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
21. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
22. นางสาวรุ่งทิพย์  ยุติธรรม
23. นายวงศธร  สีหวัลลภ
24. นายวรเชษฐ์  เชื้อรอด
25. นางสาววสิตา  แสงแก้ว
26. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
27. เด็กชายศุภกร  สำเนียงสูง
28. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
29. นางสาวสิริพรรษ  บารมี
30. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
31. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่นอินต๊ะ
32. เด็กชายอนุวัฒน์  หงสาวดี
33. นางสาวอรัญญา  กุลพิศาล
34. นางสาวอัจฉราพร  ตุ้มนิลกาล
35. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
36. เด็กหญิงเมขลา  ดีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
3. นายนรินทร์  หมื่นไวย
4. นายพิมวิชัย  รอดอินทร์
5. นางสาวพนิดา  เปียยก
6. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
7. นายนิติพล  พันธ์ภักดี
8. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปลุกเสก
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 11 1. นางสาวปาริชา  สกุลชัยธนัต
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวพิชชาพร  จันทรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนฤมล  ฟองไซร
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
2. เด็กชายปธิญญา  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายมงคล  อรัญพงษ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  โตทรัพย์
5. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
6. เด็กชายอนุวัตน์  หงสาวดี
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายนรินทร์  หมื่นไวย
3. นายพิมวิชัย  รอดอินทร์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดนตรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเกิด
3. เด็กหญิงธาริณี  รณเกียรติเมธา
4. เด็กหญิงพิชาพร  เจริญผล
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   เอี่ยมโอฐ
6. เด็กหญิงออม  เอมแจ้ง
7. นางสาวเนย  เอมแจ้ง
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปิ่นเพ็ชร์
 
1. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
2. นายนิติพล  พันธ์ภักดี
3. นางสาววันวิสา  เสนปาน
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเกียรติญา  โกตระกูล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 -    
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวฉันท์สินี  ฉ่ำมณี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
67 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทัศวรรณ  เพชรทอง
2. นางสาวนริศรา  เกียงแก้ว
3. นางสาวรักศิธร  วงศ์ธวัชนุกูล
4. นางสาวสิริพร  วิชญานนท์
5. นางสาวสุภัชชา  วรวิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
2. MissMeifang  Luo
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนม์นิภา  แอบจันทึก
2. นางสาวนันทภัค  นาคแก้ว
3. นางสาวประการัตน์  บุญศรี
4. นางสาววราทิพย์  สิงสีทา
5. นายอาทิตย์  โตชาติ
 
1. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรมณี  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรเสือ
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูมิกาศ
2. เด็กชายสิทธิชัย  พรเอนก
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวสุภาวดี  คิดการ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายปกรณ์  โตชาติ
2. นายสาโรจน์  พฤทธิวรากุล
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวสุภาวดี  คิดการ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิริมา  จันดีแก้ว
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  ศรีปินตา
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลพล  ธัญญาผล
2. เด็กชายสราวุธ  สายแวว
 
1. นายประพัฒน์  ทองขาว
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชนก  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงเกียรติญา  โกตระกูล
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นายธนดล  รุ่งโรจน์วัฒนศรี
2. นายสรวิศ  สวรรค์พร
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  นิตย์โรจน์
2. นายอชิตพล  ลิบกระโทก
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายธัญศรัณ  รัตนกำเนิด
 
1. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
2. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 24 1. นายจิรกฤต  วิญญวณิช
2. นายประเสริฐ  ศรีเจริญ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธัญศรัณ  รัตนกำเนิด
2. เด็กชายสุลักษณ์  เกรียงไกรกร
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญศิริ
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรกานต์  คำเหลา
2. เด็กชายรัชต์ธร  จันทร์หอม
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  อึ้งสิทธิพูนพร
2. เด็กชายธัญศรัณ  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
3. เด็กชายสุลักษณ์  เกรียงไกรกร
 
1. นางสาวพรศรี   เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑากาญจน์  อรัณยกานนท์
2. นางสาวศิรินทร  สิงห์โตทอง
3. นางสาวอภิสรา  ชั่วทอง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
2. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
3. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
4. เด็กชายภูวดล  คฤห์ดี
5. เด็กหญิงรมิดา  ล่วงลือ
6. เด็กหญิงวลัยพร  นุชดำรงค์
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
3. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนากานต์  จินพุทธ
2. เด็กหญิงปริดา  วิมูลชาติ
3. เด็กหญิงสิริกร  ชัยปราบ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวชลกนก  เบญจพีรวัส
2. นางสาวปริมา  ทองฟัก
3. นางสาวปวีณา  สังแสวง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายวิศรุต  ขวนขวาย
3. เด็กชายอัจฉริยวุฒิ   หิรัญพานิช
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคัณฑมาศ  พระพรหม
2. นางสาวณัฐวดี  เหมือนสิงห์
3. นางสาวเพ็ญอาภา  วาณิชสรรพ์
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  บุญศิริ