สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
 
1. นางสาวรินทร์ฐฎา  ปินตาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนวัตร  บุตรดีพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
3. เด็กหญิงสินีรัตน์  แสงบำรุง
 
1. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
2. นางพิมณิชา  พรหมมานต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
2. นางสาววิมลวรรณ  คำภาวงษ์
3. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
2. นางพิมณิชา  พรหมมานต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปรเมศ  ศิริอัฐ
2. เด็กหญิงภัทรานี  สายท่าเสา
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
2. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนภาลัย  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวราทิพย์  สิงสีทา
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
2. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
 
1. นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 8 1. นายพงศธร  สังขกุล
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งามสง่า
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
 
1. นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กนกมุสิกะกุล
2. เด็กชายภูหรินท์  ผลหมู่
3. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพย์ภาณุเดช
 
1. นายประภัส  ผลหมู่
2. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ดุลยประพันธ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  นาคคุ้ม
3. นายพงศธร  สังขกุล
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 6.36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสุข
2. เด็กชายรติพงษ์  อำชูศรี
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจรัญญา  จิตต์พาณิชย์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวพัชรี  อุปถัมภ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ