สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวอินทิรา  บุญล้อม
 
1. นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงศรลดา  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงศศิภา  ศิริธีระศิลป์
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นายณัฐพนธ์  บุญรอด
3. นายบวรศักดิ์  เหลือจันทร์
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ำผึ้ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองอุบล
2. นางสาวพรรษสรณ์  โยธาจันทร์
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิงหจารุ
4. นางสาวอรญา  เจริญพันธ์ุ
5. นางสาวอรวรา  วรรณประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายเจษบดินทร์  รัตนเสรีสุข
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เขียวมณี
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
2. นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภิญญา  สุราโสม
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวพัชรินทร์  แกล้วกล้า
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  อภัยยุทธพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัครพล  ยศวิไล
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเกียรติญา  โกตระกูล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูมิกาศ
2. เด็กชายสิทธิชัย  พรเอนก
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวสุภาวดี  คิดการ