สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ตะโกสี
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นางสาวธิวาวรรณ  โคกเที่ยง
 
1. นางสาวมนรวรรณ  มีครองแบ่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นายปฏิภาณ  จึงเฟื่องฟูศิลป์
2. นายประพนธ์  พลับทอง
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กชายทรงรัฐ  วิจิตรบรรจง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กุลดิลกสัมพันธ์
 
1. นางสาวภรณี  สืบเครือ
2. นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวรักศิธร  วงศ์วัชนุกุล
2. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
 
1. นางสาววานิดา  เสน่หา
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นายทวีทรัพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
2. นางศิริรัตน์  ศิลอาภรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพีรญา  ลอยถาดทอง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาววลินดา  ขวัญทอง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยาเนตร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายนภัทร  ทัตธนภูมิ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บูชา
2. เด็กหญิงพรนภา  ตุ้มนิลกาล
3. เด็กหญิงรุจิรา  เลิศวราภรณ์พงษ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวจินดารัตน์  จิตต์พาณิชย์
2. นางสาวพีรยา  ทิมประเสริฐ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  โอษฐิเวช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนธิกรณ์
3. เด็กชายนนทพัทธ์  สัญชาติ
4. เด็กชายนรากร  กามูณี
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขสด
6. นางสาวปาริชา  สกุลชัยธนัต
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล
8. เด็กชายภูชนะ  ไตรสมสาตร์
9. เด็กหญิงวริศรา  คำหยุ่น
10. นางสาวสวรรยา  เทพพงษ์
11. เด็กชายอัครพนธ์  สุดจิตร
12. นายอัครพล  ยศวิไล
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
2. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
3. นางสาวพนิดา   เปียยก
4. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายกัญจนพัฒน์  จันทราพร
2. เด็กชายพีรกานต์  คำเหลา
3. เด็กชายภาคภูมิ  สอนศิลป์ชัย
4. เด็กชายศุภกร  สำเนียงสูง
5. เด็กหญิงเบญจพร  กล้ามาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายนรินทร์  หมื่นไวย
3. นายพิมวิชัย  รอดอินทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปลุกเสก
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 11 1. นางสาวปาริชา  สกุลชัยธนัต
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวพิชชาพร  จันทรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
2. เด็กชายปธิญญา  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายมงคล  อรัญพงษ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  โตทรัพย์
5. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
6. เด็กชายอนุวัตน์  หงสาวดี
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายนรินทร์  หมื่นไวย
3. นายพิมวิชัย  รอดอินทร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรมณี  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรเสือ
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายปกรณ์  โตชาติ
2. นายสาโรจน์  พฤทธิวรากุล
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวสุภาวดี  คิดการ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิริมา  จันดีแก้ว
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  ศรีปินตา
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชนก  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงเกียรติญา  โกตระกูล
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นายธนดล  รุ่งโรจน์วัฒนศรี
2. นายสรวิศ  สวรรค์พร
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 24 1. นายจิรกฤต  วิญญวณิช
2. นายประเสริฐ  ศรีเจริญ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนากานต์  จินพุทธ
2. เด็กหญิงปริดา  วิมูลชาติ
3. เด็กหญิงสิริกร  ชัยปราบ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายวิศรุต  ขวนขวาย
3. เด็กชายอัจฉริยวุฒิ   หิรัญพานิช
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ