สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  อ่อนตานา
 
1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไพโรจน์  แสงสุรินทร์
 
1. นายอำพล  แป้นแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญกอง
2. เด็กชายอัษฎางค์  สังข์ขาว
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวกัลยภรณ์  จำรัสฉาย
3. นางสาวจันทกานต์  มาลี
4. นางสาวลภัสษา  อ้นบู่
5. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฐมาศ  แย้มเนตร์
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.67 ทอง 11 1. นางสาวศิริวรรณ  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิบูลยานนท์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  โทหนองตอ
4. เด็กหญิงพุทธชาด  เพ็งธรรม
5. เด็กหญิงวรนุช  ทัศนิยม
6. เด็กหญิงสมิตา  ปานาพรหม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิลทร
8. เด็กหญิงสุพัตรา   เตียงชัย
9. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เขียวมณี
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
2. นางสาวยุพา  สมนึก
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมลังกา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัญจนพัฒน์  จันทราพร
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
4. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มรักษา
6. นายชนุดม  เดชบุญ
7. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
8. นายธาตรี  เฉลิมรัตน์
9. เด็กชายนวพล  บริบาล
10. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
11. เด็กหญิงประภา  โตทรัพย์
12. เด็กหญิงปรียะวรรณ  โตมี
13. เด็กชายปรเมศร์  ธนงค์
14. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสืองามเอี่ยม
16. เด็กหญิงพิมปริพัฒน์  ไชโย
17. เด็กชายพีรกานต์  คำเหลา
18. เด็กชายภาคภูมิ  สอนศิลป์ชัย
19. นายภูมิศักดิ์  ภูมิพานิชย์
20. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
21. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
22. นางสาวรุ่งทิพย์  ยุติธรรม
23. นายวงศธร  สีหวัลลภ
24. นายวรเชษฐ์  เชื้อรอด
25. นางสาววสิตา  แสงแก้ว
26. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
27. เด็กชายศุภกร  สำเนียงสูง
28. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
29. นางสาวสิริพรรษ  บารมี
30. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
31. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่นอินต๊ะ
32. เด็กชายอนุวัฒน์  หงสาวดี
33. นางสาวอรัญญา  กุลพิศาล
34. นางสาวอัจฉราพร  ตุ้มนิลกาล
35. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
36. เด็กหญิงเมขลา  ดีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
3. นายนรินทร์  หมื่นไวย
4. นายพิมวิชัย  รอดอินทร์
5. นางสาวพนิดา  เปียยก
6. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
7. นายนิติพล  พันธ์ภักดี
8. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนฤมล  ฟองไซร
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดนตรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเกิด
3. เด็กหญิงธาริณี  รณเกียรติเมธา
4. เด็กหญิงพิชาพร  เจริญผล
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   เอี่ยมโอฐ
6. เด็กหญิงออม  เอมแจ้ง
7. นางสาวเนย  เอมแจ้ง
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปิ่นเพ็ชร์
 
1. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
2. นายนิติพล  พันธ์ภักดี
3. นางสาววันวิสา  เสนปาน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลพล  ธัญญาผล
2. เด็กชายสราวุธ  สายแวว
 
1. นายประพัฒน์  ทองขาว
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  นิตย์โรจน์
2. นายอชิตพล  ลิบกระโทก
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  มาตรา
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ
2. เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์
3. เด็กชายสุลักษณ์  เกรียงไกรกร
 
1. นางสาวพรศรี   เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑากาญจน์  อรัณยกานนท์
2. นางสาวศิรินทร  สิงห์โตทอง
3. นางสาวอภิสรา  ชั่วทอง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
2. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
3. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
4. เด็กชายภูวดล  คฤห์ดี
5. เด็กหญิงรมิดา  ล่วงลือ
6. เด็กหญิงวลัยพร  นุชดำรงค์
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
3. นายเจตริน  นนทแก้ว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวชลกนก  เบญจพีรวัส
2. นางสาวปริมา  ทองฟัก
3. นางสาวปวีณา  สังแสวง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคัณฑมาศ  พระพรหม
2. นางสาวณัฐวดี  เหมือนสิงห์
3. นางสาวเพ็ญอาภา  วาณิชสรรพ์
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  บุญศิริ