สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงดลยา  ลาเทิง
3. เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 23 1. นายณปวร  สวัสดิ์วุฒิพงษ์
2. นางสาวนารถฤดี  นรดี
3. นางสาวปิยฉัตร  คุณวงศ์
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนารถฤดี  นรดี
2. นางสาวปิยฉัตร  คุณวงศ์
3. นางสาวอนุสรณ์  การพรั่งพร้อม
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 1. เด็กชายจักรภัทร  คุ้มพงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนาวสุข
3. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นางสาวกันย์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. นางสาวบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
3. นางสาววิภูษา  โหม่งพุฒ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณานนท์   จั่นผัง
2. เด็กชายณฐกร   ด้วงทะเล
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ใจสิงห์
2. เด็กชายวริทธิ์   อึ้งวานิช
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา