สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกนกรักษ์   สี่ไพศาลกุล
 
1. นางสาวขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวพนัสเกศ  อินตา
 
1. นางสาวขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงดลยา  ลาเทิง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวโยษิตา  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทวินันท์  วันฟู
 
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 30 1. นางสาวอรพินท์  ลิ้มมณี
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธรัญธร  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
 
1. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภัทร  ปานแสง
2. เด็กชายโยธิน  คนหลัก
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธาริณี  โตมานิตย์
2. นายประไพพัฒน์  พิมพ์พงษ์
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายศุภกิจ  หิรัญจารุทัศน์
 
1. นางสาวเกศินี  หล้าปินตา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 23 1. นายชานนท์  บุดดีสัย
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลางถิ่น
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 14 1. นายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงดลยา  ลาเทิง
3. เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 23 1. นายณปวร  สวัสดิ์วุฒิพงษ์
2. นางสาวนารถฤดี  นรดี
3. นางสาวปิยฉัตร  คุณวงศ์
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนารถฤดี  นรดี
2. นางสาวปิยฉัตร  คุณวงศ์
3. นางสาวอนุสรณ์  การพรั่งพร้อม
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 1. เด็กชายจักรภัทร  คุ้มพงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนาวสุข
3. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นางสาวกันย์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. นางสาวบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
3. นางสาววิภูษา  โหม่งพุฒ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณานนท์   จั่นผัง
2. เด็กชายณฐกร   ด้วงทะเล
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ใจสิงห์
2. เด็กชายวริทธิ์   อึ้งวานิช
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิชา  เขียวประจบ
2. เด็กหญิงรชภา  แสงอุทัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขาวเจริญ
4. เด็กชายสุพินชัย  แก้มแดง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวัน
 
1. นายอนุสิทธิ์  สุทธิสงค์
2. นางสาวอรจุรีย์  อ่อนมุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพเดช  ผลใหญ่
 
1. นายนิรนาม  ชื่นบัวอินทร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนครินทร์  สีดา
 
1. นายอนุสิทธิ์  สุทธิสงค์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนริน  เทียนมิ่งมาตย์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม
2. นางสาวสุภัสสร  ทองทิพย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 14 1. นายกวินพันธ์  ปัญญาเทพ
2. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาววรัญญา  โพธิ์สุวรรณ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์มี  เหล่าหมวด
2. นางสาวจำปี  รักษา
3. นางสาวจีระวรรณ  ฆ้อนดี
4. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เครือวงษ์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  กลางถิ่น
6. เด็กหญิงดวงดาว  พลอยฉาย
7. เด็กหญิงนันทวัลย์  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงนุชนาฎ  ฝ่ายสิงห์
9. เด็กหญิงปกเกศ  ณ สงขลา
10. เด็กหญิงประภาพร  สีสวย
11. เด็กหญิงวาสนา  บัวกอง
12. เด็กหญิงศศิธร  ระดิ่งหิน
13. นายศุภกิตติ์  แซ่เตียว
14. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วนะทะ
15. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
 
1. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
2. นายชัย  ถาน้อย
3. นางสาวพัชรี  เมืองแก้ว
4. นายผดุงพงษ์  บัวทิพย์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
2. เด็กหญิงปลิตา  ธีรผาติ
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวปิยะฉัตร  ร่มสบาย
2. นางสาวสุกัญญา  สมศรี
 
1. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
2. นางสาวพรเพ็ญ  แซ่เตียว
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่องผุดผาด
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  สาลีงาม
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงนัดติกา  ดวงมะโน
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  สี่ไพศาลกุล
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจริญชัย  แสงอรุณ
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทับธานี
2. เด็กหญิงภูริสา  พูนดิษฐ์
3. เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์เงิน
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายนฤพัทธ์  กรสันเทียะ
2. นายวรุตม์  เสียงดี
3. นายโสฬส  พุแค
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายคำภีร์  มะละ
 
1. นายธีรัตน์  แก้วสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวัฒ  พันธุ์เมือง
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรินทร์  ทางเรือ
2. เด็กชายคมณพันธ์  เขาพลอยแหวน
3. เด็กหญิงภาวิดา  บาสอาร์
4. เด็กหญิงยศวดี  เปี่ยมพูล
5. เด็กชายโยธิน  คนหลัก
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
2. เด็กชายชาญชัย   บุญประกอบ
3. นายทินภัทร   คงฤทธิ์
4. นายธนาธิป  สิงโต
5. นายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีโพธิ์ทอง
2. เด็กชายกรินทร์  ทางเรือ
3. เด็กหญิงจรรยาพร  เสนนอก
4. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
5. เด็กหญิงชัชรีญา  อินสัมพันธ์
6. นายชาญชัย   บุญประกอบ
7. เด็กหญิงดวงดาว  พลอยฉาย
8. นายทินภัทร   คงฤทธิ์
9. เด็กชายธนภัทร  บุญนาค
10. นายธนาธิป  สิงโต
11. เด็กหญิงธรัญญาพร  อินทน์จันทน์
12. นายนครินทร์  สีดา
13. เด็กหญิงนรมน  วนาสันต์
14. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีบัณฑิต
15. เด็กหญิงนวลพรรณ  ปิติการุณวงค์
16. เด็กหญิงบุญสิตา  อินตะนิล
17. เด็กหญิงปริตา  หงษ์สา
18. นายปวิช  โรจน์เดชบวร
19. เด็กหญิงปิยาอร  พรมนอก
20. เด็กหญิงปุญญิศา  ภาควิธี
21. เด็กหญิงมนัชญา  จูมแพง
22. เด็กหญิงมุทิตา  แซ่เฮง
23. เด็กหญิงยศวดี  เปี่ยมพูล
24. นางสาววนิดา  สุดทิม
25. นางสาวสิริรัตน์  นพทอง
26. เด็กหญิงสุดาพร  สอนจันทร์
27. เด็กหญิงสุพินยา  เนติวิญญู
28. นายอานนท์  รุ่งมณี
29. เด็กหญิงอารีวรรณ  ฉิมพลัด
30. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
31. เด็กหญิงเกตุสุดา  แก้วเกตุ
32. เด็กหญิงเบญญา  เรียมแสน
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย   บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงดาว  พลอยฉาย
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงญนันทา  ทองชูช่วย
2. เด็กหญิงญาณาธร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงมุทิตา  กุมภาพันธ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ระดิ่งหิน
5. เด็กหญิงสุภิญญา  เนติวิญญู
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วันริโก
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวปัณฑ์ธนิต  ทาทอง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมธร
2. นางสาวตติยา  แก้วสีนวล
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทรัพย์บุญมี
4. นางสาวธีรดา  ธูปทอง
5. นางสาวประไพพัฒน์  พิมพงษ์
6. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาสูง
7. นางสาวอรพินธ์  ลิ้มมณี
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวปัณฑ์ธนิต  ทาทอง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลวงษา
2. เด็กหญิงรงรอง  เพิ่มทองคำ
3. เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 14 1. นางสาวรัชนันท์  ศรีเมือง
2. นางสาวอภัสนันท์  วงศ์งาม
3. นางสาวเปรมสินีย์  ศรีหมาน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นายขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ฝ่ายสิงห์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วทะนะ
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายขันธพล  ชวนะเวสน์
2. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์พันธ์ุทอง
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายชยุต  หมอนใหญ่
2. เด็กชายศุภกร  เรืองสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันทร์นิยม
2. เด็กชายณภัทร  อมาตยกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  จิตรักมั่น
2. เด็กชายพงศธร  ถุงพลอย
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองพรมราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตอพล
2. นางสาวสุจิตรา  โสภาบุตร
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัครเดช  พาพาน
2. นายโสฬส  พุแค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นายทศพล  สิงห์สุข
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุ  จิตรักมั่น
2. เด็กชายพงศธร  ถุงพลอย
3. เด็กชายวุธปัญญา  ศิริเมือง
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐนิชา  สันติอารยธรรม
2. นางสาวพิชชานันท์  ประยูรสุข
3. นางสาวออมขวัญ  พันธ์ศิริ
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง 11 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตอพล
2. นางสาวสุจิตรา  โสภาบุตร
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  คำก้อน
2. เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ
3. เด็กหญิงณิชาพร  พาสี
4. เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี
5. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
3. นายสหพันธ์  สิงห์บุระอุดม
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวจำปี  รักษา
2. นางสาวธนาภรณ์  เผือกผ่อง
3. นายปวิช  โรจน์เดชบวร
4. นางสาวปิยะฉัตร  ร่มสบาย
5. นางสาววงศ์ระวี  แซ่หลิ่ว
6. นางสาวสกุลตลา  ปาริจฉัตต์
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
3. นายสหพันธ์  สิงห์บุระอุดม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพล  บุญหิรันดร
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจสิงห์
3. เด็กหญิงอังศวีร์  พรพระ
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นายณัฐพล  พงษ์สานต์คีรี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงโหพล
2. เด็กชายแนต  ไวยนาคร
3. เด็กชายไตรสิทธิ์  เขียวดารา
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นายณัฐพล  พงษ์สานต์คีรี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธาริณี  โตมานิตย์
2. นางสาวพิชชาภา  พรหมโชติ
3. นางสาวศศิกานต์  กสิบุตร
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นายณัฐพล  พงษ์สานต์คีรี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70.25 เงิน 9 1. นางสาวกัณต์ฤทัย  แป้นปั้น
2. นายนครินทร์  สีดา
3. นางสาวปิยะธิดา  กุมภาพันธ์
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลปวงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  ศศิพยุงศักดิ์
3. เด็กหญิงสุดาพร  สมบูรณ์
 
1. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
2. นางกรองทอง  ทับเทศ
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพายุ  นุตสติ
 
1. นางสาวจินตหรา  พลมาตย์
 
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพัทธดนย์  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์