สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงดลยา  ลาเทิง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทวินันท์  วันฟู
 
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภัทร  ปานแสง
2. เด็กชายโยธิน  คนหลัก
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธาริณี  โตมานิตย์
2. นายประไพพัฒน์  พิมพ์พงษ์
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายศุภกิจ  หิรัญจารุทัศน์
 
1. นางสาวเกศินี  หล้าปินตา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 23 1. นายชานนท์  บุดดีสัย
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลางถิ่น
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 14 1. นายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงดลยา  ลาเทิง
3. เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 23 1. นายณปวร  สวัสดิ์วุฒิพงษ์
2. นางสาวนารถฤดี  นรดี
3. นางสาวปิยฉัตร  คุณวงศ์
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณานนท์   จั่นผัง
2. เด็กชายณฐกร   ด้วงทะเล
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ใจสิงห์
2. เด็กชายวริทธิ์   อึ้งวานิช
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิชา  เขียวประจบ
2. เด็กหญิงรชภา  แสงอุทัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขาวเจริญ
4. เด็กชายสุพินชัย  แก้มแดง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวัน
 
1. นายอนุสิทธิ์  สุทธิสงค์
2. นางสาวอรจุรีย์  อ่อนมุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนริน  เทียนมิ่งมาตย์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม
2. นางสาวสุภัสสร  ทองทิพย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่องผุดผาด
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  สี่ไพศาลกุล
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัครเดช  พาพาน
2. นายโสฬส  พุแค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นายทศพล  สิงห์สุข
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพายุ  นุตสติ
 
1. นางสาวจินตหรา  พลมาตย์