สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกนกรักษ์   สี่ไพศาลกุล
 
1. นางสาวขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวพนัสเกศ  อินตา
 
1. นางสาวขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธรัญธร  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
 
1. นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
2. เด็กหญิงปลิตา  ธีรผาติ
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวปิยะฉัตร  ร่มสบาย
2. นางสาวสุกัญญา  สมศรี
 
1. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
2. นางสาวพรเพ็ญ  แซ่เตียว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงนัดติกา  ดวงมะโน
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทับธานี
2. เด็กหญิงภูริสา  พูนดิษฐ์
3. เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์เงิน
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายคำภีร์  มะละ
 
1. นายธีรัตน์  แก้วสุข
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 14 1. นางสาวรัชนันท์  ศรีเมือง
2. นางสาวอภัสนันท์  วงศ์งาม
3. นางสาวเปรมสินีย์  ศรีหมาน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นายขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายชยุต  หมอนใหญ่
2. เด็กชายศุภกร  เรืองสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  จิตรักมั่น
2. เด็กชายพงศธร  ถุงพลอย
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองพรมราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์