สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวโยษิตา  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 30 1. นางสาวอรพินท์  ลิ้มมณี
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 1. เด็กชายจักรภัทร  คุ้มพงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนาวสุข
3. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 14 1. นายกวินพันธ์  ปัญญาเทพ
2. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาววรัญญา  โพธิ์สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจริญชัย  แสงอรุณ
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายนฤพัทธ์  กรสันเทียะ
2. นายวรุตม์  เสียงดี
3. นายโสฬส  พุแค
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวัฒ  พันธุ์เมือง
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
2. เด็กชายชาญชัย   บุญประกอบ
3. นายทินภัทร   คงฤทธิ์
4. นายธนาธิป  สิงโต
5. นายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงญนันทา  ทองชูช่วย
2. เด็กหญิงญาณาธร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงมุทิตา  กุมภาพันธ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ระดิ่งหิน
5. เด็กหญิงสุภิญญา  เนติวิญญู
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วันริโก
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวปัณฑ์ธนิต  ทาทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ฝ่ายสิงห์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วทะนะ
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์พันธ์ุทอง
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันทร์นิยม
2. เด็กชายณภัทร  อมาตยกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายโกเมศ  ภูมิพันธ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตอพล
2. นางสาวสุจิตรา  โสภาบุตร
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 70.25 เงิน 9 1. นางสาวกัณต์ฤทัย  แป้นปั้น
2. นายนครินทร์  สีดา
3. นางสาวปิยะธิดา  กุมภาพันธ์
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม