สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นางสาวกันย์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. นางสาวบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
3. นางสาววิภูษา  โหม่งพุฒ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์มี  เหล่าหมวด
2. นางสาวจำปี  รักษา
3. นางสาวจีระวรรณ  ฆ้อนดี
4. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เครือวงษ์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  กลางถิ่น
6. เด็กหญิงดวงดาว  พลอยฉาย
7. เด็กหญิงนันทวัลย์  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงนุชนาฎ  ฝ่ายสิงห์
9. เด็กหญิงปกเกศ  ณ สงขลา
10. เด็กหญิงประภาพร  สีสวย
11. เด็กหญิงวาสนา  บัวกอง
12. เด็กหญิงศศิธร  ระดิ่งหิน
13. นายศุภกิตติ์  แซ่เตียว
14. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วนะทะ
15. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
 
1. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
2. นายชัย  ถาน้อย
3. นางสาวพัชรี  เมืองแก้ว
4. นายผดุงพงษ์  บัวทิพย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  สาลีงาม
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย   บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมธร
2. นางสาวตติยา  แก้วสีนวล
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทรัพย์บุญมี
4. นางสาวธีรดา  ธูปทอง
5. นางสาวประไพพัฒน์  พิมพงษ์
6. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาสูง
7. นางสาวอรพินธ์  ลิ้มมณี
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวปัณฑ์ธนิต  ทาทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลวงษา
2. เด็กหญิงรงรอง  เพิ่มทองคำ
3. เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวขวัญกมล   เศรษฐรุจิ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายขันธพล  ชวนะเวสน์
2. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายสุรพงศ์  แซ่ฮ้อ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง 11 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตอพล
2. นางสาวสุจิตรา  โสภาบุตร
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  คำก้อน
2. เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ
3. เด็กหญิงณิชาพร  พาสี
4. เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี
5. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
3. นายสหพันธ์  สิงห์บุระอุดม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวจำปี  รักษา
2. นางสาวธนาภรณ์  เผือกผ่อง
3. นายปวิช  โรจน์เดชบวร
4. นางสาวปิยะฉัตร  ร่มสบาย
5. นางสาววงศ์ระวี  แซ่หลิ่ว
6. นางสาวสกุลตลา  ปาริจฉัตต์
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
3. นายสหพันธ์  สิงห์บุระอุดม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลปวงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  ศศิพยุงศักดิ์
3. เด็กหญิงสุดาพร  สมบูรณ์
 
1. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
2. นางกรองทอง  ทับเทศ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพัทธดนย์  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์