สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน
2. เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
 
1. นายปรมินทร์  แก้วกล่ำศรี
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิณห์วรา  เจนเจนประเสริฐ
2. นางสาวรุจิราภรณ์  ธรรมวงค์
3. นางสาวสุพิชญา  ตันติเมธากุลวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุษรา  เจริญพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  มีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ภิระบรรณ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณีรนุช  สันติสุขมงคล
2. นางสาวประวีณ  เหล่าพูนทรัพย์
3. นางสาววิรดา  บัวเผื่อน
 
1. นายอนุศาสตร์  เขียวขจี
2. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมรรษวรรณ  ประกอบพรณ์
2. เด็กหญิงอรอารยา  ณัฏฐานาค
3. เด็กหญิงแพรวลดา  ใจเข้ม
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรหมพร  โพธิ์ทิพย์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  สมพฤกษ์
3. นางสาวพิชญาภา  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย
3. เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว
 
1. นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์
2. นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศน์สุดา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางสาวพัชรฤดี  ทองอุทัย
3. นางสาวมนต์นภา  คะแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ลิขิตภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงปวิชญา  วงค์ชมภู
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชาภา  ยงหนู
2. นางสาวภัทรสุดา  พุ่มพันธ์ุวงศ์
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นางอรุณศรี  ทวีโภคา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.04 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เข็มชาติ
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณทสา  ยิ่งงาม
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่