สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ยิ้มมาก
 
1. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวนิทรา  ฐิติพิทักษ์ธรรม
 
1. นางสาวอังคนาง  พวกดอนเค็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวกัลยรัตน์  ละออง
 
1. นางสาวชลฤทัย  ใจเที่ยง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพินหริณญ์  จันทรโฮ้วมณี
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  โอบนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัลลี  สมประสงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิช  ใจดี
2. นางสาวพราวรวี  พงศ์กิตติสกุล
3. นางสาวอัญชลี  จันเจือ
 
1. นางสาววรนุช  สวัสดิ์กิจไพโรจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธ์
2. เด็กหญิงปาลีรัตน์  อภิวาทธนะพงศ์
 
1. นางสาววีรยา  ไชยมงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุษกร  บูชา
2. นางสาวสุดใจ  นิลภานุวงศ์
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปาลีรัตน์  อภิวาทธนะพงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดธิดา  เทพพานิช
 
1. นายวิวัฒน์  วีระขจรศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวชิษณุชา  หาญณรงค์
2. นางสาวศิริพรรณ  พยาชัย
3. นางสาวสุพร  สินสุขใจ
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
2. นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
2. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
 
1. นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพิมพ์วิภา  วุฒิ
2. นางสาวอัญชุลี  สมวงศ์ษา
 
1. นางดรุณ  เตชะวงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล
 
1. นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุดธิดา  เทพพานิช
 
1. นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน
2. เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
 
1. นายปรมินทร์  แก้วกล่ำศรี
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิณห์วรา  เจนเจนประเสริฐ
2. นางสาวรุจิราภรณ์  ธรรมวงค์
3. นางสาวสุพิชญา  ตันติเมธากุลวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุษรา  เจริญพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  มีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ภิระบรรณ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณีรนุช  สันติสุขมงคล
2. นางสาวประวีณ  เหล่าพูนทรัพย์
3. นางสาววิรดา  บัวเผื่อน
 
1. นายอนุศาสตร์  เขียวขจี
2. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมรรษวรรณ  ประกอบพรณ์
2. เด็กหญิงอรอารยา  ณัฏฐานาค
3. เด็กหญิงแพรวลดา  ใจเข้ม
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรหมพร  โพธิ์ทิพย์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  สมพฤกษ์
3. นางสาวพิชญาภา  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย
3. เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว
 
1. นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์
2. นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศน์สุดา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางสาวพัชรฤดี  ทองอุทัย
3. นางสาวมนต์นภา  คะแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ลิขิตภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงปวิชญา  วงค์ชมภู
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชาภา  ยงหนู
2. นางสาวภัทรสุดา  พุ่มพันธ์ุวงศ์
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นางอรุณศรี  ทวีโภคา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.04 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เข็มชาติ
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณทสา  ยิ่งงาม
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรมดา
2. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
4. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
5. เด็กหญิงเพียงดาว  โอสถาภิรัตน์
 
1. นางสาวอังคณา  หิรัญกิจรังษี
2. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกมล  นิลนัครา
2. นางสาวจิราพร  สีดาว
3. นางสาวนภัสกร  อยู่บุญ
4. นางสาวนิภาวัลย์  เลิศลักขณาวงศ์
5. นางสาวรัตติญาภรณ์  จิรพัทธ์ปกรสิน
 
1. นายรชต  เปรมฤทัยสกุล
2. นางสาวอังคณา  หิรัษกิจรังษี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงกชกรณ์  รัตนวิเชียรชาญ
2. เด็กหญิงคฑาทิพย์  โอศิริกาญจน์
 
1. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 13 1. นางสาวพรธัญญา  มณีรัตนะพร
2. นางสาวอัญชลี  จันเจือ
 
1. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล
2. เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
 
1. นางธนภัส  ใจมั่นคง
2. นายธนพงศ์  เพิ่มพูล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวพิชญาภา  บุญกระจ่าง
2. นางสาวสุดธิดา  เทพพานิช
 
1. นางวิจิตร  สุรชุติกาล
2. นางสุภาภรณ์  เปรมแหวว
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวนันท์   พงศ์กัณฑ์เอนก
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวนฤสรณ์  รัตนแสงเสถียร
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  ตรัยปกรณ์
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  นกเล็ก
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญภักดี
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 20 1. นางสาวรัตนากร  สระทองพิมพ์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พิพิธสมบูรณ์โชค
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองศรี
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
2. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวณัฐมล  อนุศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำยาน
2. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  วิระคำ
3. เด็กหญิงสุจิรา  ตามเพิ่ม
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  จำเริญดี
2. นางสาวธิดาพร  สิริแท่นเทียน
3. นางสาวศิรินัฐวรรณ  อาชุมไชย
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวณิช
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 4 1. นางสาวกมลพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.95 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เกษมสุรี
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รองราช
3. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
4. เด็กหญิงนธิณี  กำลัง
5. เด็กหญิงนิดารัตน์  พาชะนะ
6. เด็กหญิงพีรดา  เตชะวงศ์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
8. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
3. นายสมควร  แหสกุล
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายสมควร  แหสกุล
2. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิดา  อนุภาพสโมสร
2. เด็กหญิงศศิ  สุขเเจ่ม
 
1. นายเอกรินทร์  ปิ่นเกตุ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวนันท์นภัส  จันทร์สุขศรี
2. นางสาวนิญาดา  เกียรติเกือกูล
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล
2. เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 14 1. นางสาวอาภาพัชร   ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์   สุนา
 
1. นายฤกษ์ชัย  ชะตาถนอม
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
3. เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  ภัทรมั่นคงสกุล
2. นางสาวมัตตัญญู  แจ่มอารทรา
3. นางสาวอัญชิสา  บรรเทิง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐวลัย  ศรีวิริยานนท์
3. เด็กหญิงปวิชญา   วงค์ชมภู
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรชวัล  รักฤทธิ์
2. นางสาวชนิสรา  ลิขิตพัฒนานุกูล
3. นางสาวพัชราภา  พูนธวัชสันติ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปวีณา   รัตนาวิวัฒน์พงษ์
2. เด็กหญิงปัณณธร  ศรียกต์รัตน์
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  บุญร่วม
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นามไพร
2. นางสาวปราณปริยา  ศรีแพรศรี
3. นางสาวพัชรสุดา  นามวงษ์
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงดนยา  สุภาสอน
2. เด็กหญิงธนาภา  พยนต์ศิริ
3. เด็กหญิงอัมพา  ลลิตาดุสิต
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวณัฐกานต์   ดวงใจ
2. นางสาวธันยธรณ์  อิทธานุเวคิน
3. นางสาวสิเรียม  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจรรยา  นุ้ยขาว
2. นางสาวณัฐวดี  ฉัตรชัยดำรง
3. นางสาวธมนวรรณ  สาโรวาท
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 10 1. นางสาวชัชชนก  ศรีโน่มม่วง
2. นางสาวสรารัตน์  ศิริซุ้มสุวรรณ
3. นางสาวสุดารัตน์  ตรีเพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสัสสพัส  สรรคม
2. นางสาวสิตานัน  บุตรแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  กิจจาโล
 
1. นางสาวปนิดา  น้อยเกิด