สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน
2. เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
 
1. นายปรมินทร์  แก้วกล่ำศรี
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิณห์วรา  เจนเจนประเสริฐ
2. นางสาวรุจิราภรณ์  ธรรมวงค์
3. นางสาวสุพิชญา  ตันติเมธากุลวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงปวิชญา  วงค์ชมภู
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.04 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เข็มชาติ
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณทสา  ยิ่งงาม
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่