สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธ์
2. เด็กหญิงปาลีรัตน์  อภิวาทธนะพงศ์
 
1. นางสาววีรยา  ไชยมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุษกร  บูชา
2. นางสาวสุดใจ  นิลภานุวงศ์
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปาลีรัตน์  อภิวาทธนะพงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดธิดา  เทพพานิช
 
1. นายวิวัฒน์  วีระขจรศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
2. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
 
1. นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพิมพ์วิภา  วุฒิ
2. นางสาวอัญชุลี  สมวงศ์ษา
 
1. นางดรุณ  เตชะวงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล
 
1. นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุดธิดา  เทพพานิช
 
1. นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน
2. เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
 
1. นายปรมินทร์  แก้วกล่ำศรี
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิณห์วรา  เจนเจนประเสริฐ
2. นางสาวรุจิราภรณ์  ธรรมวงค์
3. นางสาวสุพิชญา  ตันติเมธากุลวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงปวิชญา  วงค์ชมภู
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.04 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เข็มชาติ
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณทสา  ยิ่งงาม
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 20 1. นางสาวรัตนากร  สระทองพิมพ์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์