สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ยิ้มมาก
 
1. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวกัลยรัตน์  ละออง
 
1. นางสาวชลฤทัย  ใจเที่ยง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุษรา  เจริญพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  มีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ภิระบรรณ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมรรษวรรณ  ประกอบพรณ์
2. เด็กหญิงอรอารยา  ณัฏฐานาค
3. เด็กหญิงแพรวลดา  ใจเข้ม
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 13 1. นางสาวพรธัญญา  มณีรัตนะพร
2. นางสาวอัญชลี  จันเจือ
 
1. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  นกเล็ก
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญภักดี
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายสมควร  แหสกุล
2. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ