สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวนิทรา  ฐิติพิทักษ์ธรรม
 
1. นางสาวอังคนาง  พวกดอนเค็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  โอบนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัลลี  สมประสงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิช  ใจดี
2. นางสาวพราวรวี  พงศ์กิตติสกุล
3. นางสาวอัญชลี  จันเจือ
 
1. นางสาววรนุช  สวัสดิ์กิจไพโรจน์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวชิษณุชา  หาญณรงค์
2. นางสาวศิริพรรณ  พยาชัย
3. นางสาวสุพร  สินสุขใจ
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
2. นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย
3. เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว
 
1. นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์
2. นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล
2. เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
 
1. นางธนภัส  ใจมั่นคง
2. นายธนพงศ์  เพิ่มพูล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวพิชญาภา  บุญกระจ่าง
2. นางสาวสุดธิดา  เทพพานิช
 
1. นางวิจิตร  สุรชุติกาล
2. นางสุภาภรณ์  เปรมแหวว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวนันท์   พงศ์กัณฑ์เอนก
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พิพิธสมบูรณ์โชค
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองศรี
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
2. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวณัฐมล  อนุศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 4 1. นางสาวกมลพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.95 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เกษมสุรี
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รองราช
3. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
4. เด็กหญิงนธิณี  กำลัง
5. เด็กหญิงนิดารัตน์  พาชะนะ
6. เด็กหญิงพีรดา  เตชะวงศ์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
8. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
3. นายสมควร  แหสกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิดา  อนุภาพสโมสร
2. เด็กหญิงศศิ  สุขเเจ่ม
 
1. นายเอกรินทร์  ปิ่นเกตุ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวนันท์นภัส  จันทร์สุขศรี
2. นางสาวนิญาดา  เกียรติเกือกูล
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐวลัย  ศรีวิริยานนท์
3. เด็กหญิงปวิชญา   วงค์ชมภู
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรชวัล  รักฤทธิ์
2. นางสาวชนิสรา  ลิขิตพัฒนานุกูล
3. นางสาวพัชราภา  พูนธวัชสันติ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปวีณา   รัตนาวิวัฒน์พงษ์
2. เด็กหญิงปัณณธร  ศรียกต์รัตน์
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  บุญร่วม
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู