สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพินหริณญ์  จันทรโฮ้วมณี
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรหมพร  โพธิ์ทิพย์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  สมพฤกษ์
3. นางสาวพิชญาภา  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศน์สุดา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางสาวพัชรฤดี  ทองอุทัย
3. นางสาวมนต์นภา  คะแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ลิขิตภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรมดา
2. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล
4. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
5. เด็กหญิงเพียงดาว  โอสถาภิรัตน์
 
1. นางสาวอังคณา  หิรัญกิจรังษี
2. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงกชกรณ์  รัตนวิเชียรชาญ
2. เด็กหญิงคฑาทิพย์  โอศิริกาญจน์
 
1. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวนฤสรณ์  รัตนแสงเสถียร
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  ตรัยปกรณ์
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำยาน
2. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  วิระคำ
3. เด็กหญิงสุจิรา  ตามเพิ่ม
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  จำเริญดี
2. นางสาวธิดาพร  สิริแท่นเทียน
3. นางสาวศิรินัฐวรรณ  อาชุมไชย
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวณิช
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล
2. เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 14 1. นางสาวอาภาพัชร   ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์   สุนา
 
1. นายฤกษ์ชัย  ชะตาถนอม
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
3. เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  ภัทรมั่นคงสกุล
2. นางสาวมัตตัญญู  แจ่มอารทรา
3. นางสาวอัญชิสา  บรรเทิง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นามไพร
2. นางสาวปราณปริยา  ศรีแพรศรี
3. นางสาวพัชรสุดา  นามวงษ์
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงดนยา  สุภาสอน
2. เด็กหญิงธนาภา  พยนต์ศิริ
3. เด็กหญิงอัมพา  ลลิตาดุสิต
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวณัฐกานต์   ดวงใจ
2. นางสาวธันยธรณ์  อิทธานุเวคิน
3. นางสาวสิเรียม  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจรรยา  นุ้ยขาว
2. นางสาวณัฐวดี  ฉัตรชัยดำรง
3. นางสาวธมนวรรณ  สาโรวาท
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 10 1. นางสาวชัชชนก  ศรีโน่มม่วง
2. นางสาวสรารัตน์  ศิริซุ้มสุวรรณ
3. นางสาวสุดารัตน์  ตรีเพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสัสสพัส  สรรคม
2. นางสาวสิตานัน  บุตรแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  กิจจาโล
 
1. นางสาวปนิดา  น้อยเกิด