สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงแพรวา  อินทกรอุดม
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาววริษา  วายุเหือด
 
1. นางสาวชญาดา  พันธ์ยาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนกิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 1. นางสาวพลอยไพลิน  มาลัย
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรนัส  ฉัตรศิริสกุล
 
1. นายพงษกร   ดีวาจา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวหนึ่งฟ้า  ทัศนา
 
1. นายพงษกร   ดีวาจา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงศรีภัสสร  ใจตรง
 
1. นางสาววรรณภา  ยิ้มยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวภัทรวดี  นิรฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัย
3. นายไชยพัฒน์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวชญาดา  พันธ์ยาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายขวัญพัฒน์  ปริมสิริคุณาวุฒิ
2. เด็กหญิงพัชรญาติ์  เจตน์แจ้งจิตต์
 
1. นางสาวพิสมัย  วงษ์ใหญ่
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุมิตตา  เอื้อกิดาการ
2. นายไกรวี  เกียรติไกรวัลศิริ
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นายโกวิทย์  บุญทวี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์
 
1. นายอทิพงษ์  มหานิล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณนาถ  พูลพงษ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกตาธิการ  เหลืองดำรงศักดิ์
2. นางสาวนภสร  เขียนนิลศิริ
3. นางสาววรกมล  องค์วานิชย์
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายวีรภาส  บุญทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช
2. เด็กชายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรัทธามั่น
2. นายบรรพต  คงตรง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ
 
1. นางวิลาสินี  กาญจนพานิช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายอัครชาตรี  มีรอด
 
1. นายธานินทร์  กาญจนพานิช
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
2. เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
3. เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวพัชรพร  พรหมดวง
2. นางสาวพิชชา  เติมวาณิช
3. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  ธีระวงศ์
2. นายมนตรี  มะลิกุล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  พจน์อนันต์
2. นายวุฒินันท์  วุฒิไชยกุล
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  ธีระวงศ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  แสนมหาชัยภา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์วรสุข
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวปุญญิศา  เลิศรัตนปรีชา
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปภาดา  เกิดโชค
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวน้ำ  คงสมบัติ
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณิช  สุรีย์ชัยนิรันดร์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเก็จกานต์  หลิมประเสริฐศิริ
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภควรรณ  พยัคฆนันท์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธนวรรณ  น้อยอยู่
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายกันตภณ  ม่วงกลำ่
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทัศนา
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สาริพันธ์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวณัฐพร  หมู่พยัคฆ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปุญญิศา  เจนภูมิศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คณาวงศ์
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยศรี
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายจิรพัฒน์  ศตวาณิชพงศ์
2. นายธน  นิ่มถาวร
3. นายธำรงรัชต์  มหาธำรงชัย
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
2. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์สุคนธ์ชาติ
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 76.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันตา  รุกขวัชระ
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  เสริฐสอน
3. เด็กชายธีรจุฑา  ปีตะเสน
4. เด็กหญิงปารณัท  สัมฤทธิ์เดชขจร
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เศรษฐเมธีกุล
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุกลัด
7. นายวรท  พานุรัตน์
8. เด็กหญิงสุพิชชญา  รอบรู้
9. นายอนาวิล  ธรรมสอน
10. เด็กชายอินทนนท์  บานอ่อน
 
1. นายประทีป  จันทร์แจ่ม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.01 ทอง 6 1. นางสาวปันนา  แก้วสุทธิพล
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรหม  เอื้อชลิตนุุกูล
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
38 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชพร  ศุกระรัศมี
2. นางสาวธนาภา  ค้าของ
3. นางสาวปภัสษร  นวลสกุล
4. นางสาวพรหมพร  กระจ่างศรี
5. นายพีรวุุฒิ  คตภูธร
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
39 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร  โชคทิพย์อมรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกวิสรา  บานเย็น
2. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  ถนอมวัฒนา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปรปักษ์ขาม
 
1. นางนวรัตน์  พวงนาค
2. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวจินตนา  ห้อยทอง
2. นางสาวชนกนันท์  อึ่งน้อย
3. นางสาวฤตา  คงขุนเทียน
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
2. นางนวรัตน์  พวงนาค
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
2. นายเขมรัฐ  บุณยะผลึก
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางประภากร  เชียงทอง
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชยพล  ปริสัญญู
2. นางสาวปณิดา  ยิ้มสง่า
3. นางสาวพีร  สัตย์เพริศพราย
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชยพล  ปริสัญญู
2. นางสาวปณิดา  ยิ้มสง่า
3. นางสาวพีร  สัตย์เพริศพราย
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวชนินาถ  น้ำเลี้ยงขัน
2. นางสาวณิชาภา  ศรีสะอาด
3. นางสาวเบญญาภา  เบญจพลางกูร
 
1. นางกรณิศา  ตันศิริ
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง