สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวหนึ่งฟ้า  ทัศนา
 
1. นายพงษกร   ดีวาจา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายขวัญพัฒน์  ปริมสิริคุณาวุฒิ
2. เด็กหญิงพัชรญาติ์  เจตน์แจ้งจิตต์
 
1. นางสาวพิสมัย  วงษ์ใหญ่
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุมิตตา  เอื้อกิดาการ
2. นายไกรวี  เกียรติไกรวัลศิริ
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นายโกวิทย์  บุญทวี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณนาถ  พูลพงษ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ
 
1. นางวิลาสินี  กาญจนพานิช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายอัครชาตรี  มีรอด
 
1. นายธานินทร์  กาญจนพานิช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณิช  สุรีย์ชัยนิรันดร์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน