สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาววริษา  วายุเหือด
 
1. นางสาวชญาดา  พันธ์ยาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนกิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 1. นางสาวพลอยไพลิน  มาลัย
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวพัชรพร  พรหมดวง
2. นางสาวพิชชา  เติมวาณิช
3. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  ธีระวงศ์
2. นายมนตรี  มะลิกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์วรสุข
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวปุญญิศา  เลิศรัตนปรีชา
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปภาดา  เกิดโชค
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายกันตภณ  ม่วงกลำ่
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทัศนา
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สาริพันธ์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปุญญิศา  เจนภูมิศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คณาวงศ์
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยศรี
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกวิสรา  บานเย็น
2. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  ถนอมวัฒนา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปรปักษ์ขาม
 
1. นางนวรัตน์  พวงนาค
2. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวจินตนา  ห้อยทอง
2. นางสาวชนกนันท์  อึ่งน้อย
3. นางสาวฤตา  คงขุนเทียน
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
2. นางนวรัตน์  พวงนาค