สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงแพรวา  อินทกรอุดม
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวภัทรวดี  นิรฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัย
3. นายไชยพัฒน์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวชญาดา  พันธ์ยาว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวน้ำ  คงสมบัติ
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเก็จกานต์  หลิมประเสริฐศิริ
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภควรรณ  พยัคฆนันท์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวณัฐพร  หมู่พยัคฆ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายจิรพัฒน์  ศตวาณิชพงศ์
2. นายธน  นิ่มถาวร
3. นายธำรงรัชต์  มหาธำรงชัย
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
2. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 76.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันตา  รุกขวัชระ
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  เสริฐสอน
3. เด็กชายธีรจุฑา  ปีตะเสน
4. เด็กหญิงปารณัท  สัมฤทธิ์เดชขจร
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เศรษฐเมธีกุล
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุกลัด
7. นายวรท  พานุรัตน์
8. เด็กหญิงสุพิชชญา  รอบรู้
9. นายอนาวิล  ธรรมสอน
10. เด็กชายอินทนนท์  บานอ่อน
 
1. นายประทีป  จันทร์แจ่ม