สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรนัส  ฉัตรศิริสกุล
 
1. นายพงษกร   ดีวาจา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงศรีภัสสร  ใจตรง
 
1. นางสาววรรณภา  ยิ้มยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์
 
1. นายอทิพงษ์  มหานิล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกตาธิการ  เหลืองดำรงศักดิ์
2. นางสาวนภสร  เขียนนิลศิริ
3. นางสาววรกมล  องค์วานิชย์
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายวีรภาส  บุญทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช
2. เด็กชายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรัทธามั่น
2. นายบรรพต  คงตรง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
2. เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
3. เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  พจน์อนันต์
2. นายวุฒินันท์  วุฒิไชยกุล
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  ธีระวงศ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  แสนมหาชัยภา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธนวรรณ  น้อยอยู่
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์สุคนธ์ชาติ
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.01 ทอง 6 1. นางสาวปันนา  แก้วสุทธิพล
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรหม  เอื้อชลิตนุุกูล
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร  โชคทิพย์อมรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
2. นายเขมรัฐ  บุณยะผลึก
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางประภากร  เชียงทอง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชยพล  ปริสัญญู
2. นางสาวปณิดา  ยิ้มสง่า
3. นางสาวพีร  สัตย์เพริศพราย
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวชนินาถ  น้ำเลี้ยงขัน
2. นางสาวณิชาภา  ศรีสะอาด
3. นางสาวเบญญาภา  เบญจพลางกูร
 
1. นางกรณิศา  ตันศิริ
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง