สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกษพัฒน์  รัตนมงคล
2. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
3. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
 
1. นางสาวธิติญาพร  ทองเมือง
2. นางสาวพชรพัทร  หลักบ้าน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 1. นายธีรโชติ  พิมสาร
2. นายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
3. นางสาววรรณนิชา  อาสายศ
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศรา  เดชสูงเนิน
2. เด็กชายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
3. เด็กหญิงอภิรดา  คำพุฒ
 
1. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
2. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
3. นางสาวศศธร  ธงไชย
 
1. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชัญญาพัชญ์  จิระนัจพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  เร่งพัฒนา
3. นางสาวอรจิรา  นวนนบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธร  เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริกิตติยา  สำเร็จสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา   อินทรมหันต์
2. นายธนาวิน  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาวกัณหา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   คำเกตุ
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัฒนะ  เฉลยรูป
2. เด็กหญิงภคกุล  วัฒนะรัตน์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกรรวี  อึ้งวนิชบรรณ
2. นางสาววจนพร  ยนตราชีวะ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงลัลลลิล  มหาถาวร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลมั่น
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เครือศร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. นายธนะชัย  ธรรมพร
3. นายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล