สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 13 1. นายอนวัช  จันทรศรี
 
1. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
 
1. นางสาวนิภาธร  มุลกุณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 34 1. นางสาวศรัญญา   กองสีหา
 
1. นางสาวมนรัตน์   แก้วเกิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีนนท์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยหานิตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิรินทรา  ดิษฐสม
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทะไกรราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กชายกันต์พจน์   วงษ์ปัทมชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายชลธร   เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สอาดวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
2. นายวิทยา  พุ่มยิ้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายพงศธร    ภูทวี
2. นางสาวรัถยา   ประสบกลิ่น
3. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
2. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ศิลปทอง
2. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
 
1. นางสาวมนรัตน์   แก้วเกิด
2. นางสาวอลิษา  อนนทสีหา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจิรายุ   อินทวงษ์ศา
2. นางสาวสุธิวรรณ  ศิริลำจาน
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์อักษร
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 12 1. นายปัณณทัต  ตันสวัสดิ์
 
1. นางสาวผจงจิต  จำนงค์สุทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทองคำพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
 
1. นางสาวรภัทรฐ์นรา  โชติกลาง
2. นางสาววรรณนิษา  เรืองเดช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายฐกร  วินิชวงศ์
 
1. นางสาวดนุรี  เงินศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกษพัฒน์  รัตนมงคล
2. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
3. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
 
1. นางสาวธิติญาพร  ทองเมือง
2. นางสาวพชรพัทร  หลักบ้าน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 1. นายธีรโชติ  พิมสาร
2. นายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
3. นางสาววรรณนิชา  อาสายศ
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศรา  เดชสูงเนิน
2. เด็กชายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
3. เด็กหญิงอภิรดา  คำพุฒ
 
1. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
2. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
3. นางสาวศศธร  ธงไชย
 
1. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชัญญาพัชญ์  จิระนัจพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  เร่งพัฒนา
3. นางสาวอรจิรา  นวนนบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธร  เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริกิตติยา  สำเร็จสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา   อินทรมหันต์
2. นายธนาวิน  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาวกัณหา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   คำเกตุ
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัฒนะ  เฉลยรูป
2. เด็กหญิงภคกุล  วัฒนะรัตน์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกรรวี  อึ้งวนิชบรรณ
2. นางสาววจนพร  ยนตราชีวะ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงลัลลลิล  มหาถาวร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลมั่น
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เครือศร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. นายธนะชัย  ธรรมพร
3. นายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพนิยม
2. เด็กชายประพจน์  พันธ์ไพศาล
3. เด็กหญิงรติมา  มูลศรีนวล
4. เด็กหญิงวิราวรรณ์  บุญสำเร็จ
5. เด็กหญิงสุทธชา  จันทลี
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ผลเจริญ
2. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นางสาวณัฐมน  กัลยาพรม
2. นางสาวพรพนิต  เก็ดเปียง
3. นางสาวสมฤนาท  กาลวิบูลย์
4. นางสาวอรปรียา  สวยรูป
5. นางสาวเบญจภรณ์  ทิพรัตน์
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางชุลี  แย้มเกษร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนนท์
3. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
4. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางประไพ   กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  บุญยะ
2. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
3. นายอนวัช  จันทรศรี
4. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
5. นายไกรวิชญ์   สิมเกิด
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นางสาวชฎาธร  ปานประชาติ
3. นางสาวญาณิกา  อยู่ยิ่ง
4. นายณัฐพล  บุญยะ
5. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
6. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
7. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
8. นายนนท์ธวัฒน์  ศรีนาคสุข
9. นางสาวนฤพร  โชคธารารัตน์
10. นางสาวนันท์ชพร  บัวนาค
11. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
12. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
13. นางสาวภัสสร  ขาวแก้ว
14. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
15. นางสาวสุวรรณมาลัย  ชอบประดิษฐ์
16. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
17. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
18. นางสาวไพลิน  พิลาเคน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นายวิญญู  คงสถิตย์
3. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
4. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
5. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรพิรุฬห์  จันทคาด
 
1. นางสาวอัญชลี  บุเงิน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.34 ทอง 7 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ประสมผล
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวเตือนใจ  พงศ์จิระชาคร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธร  เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายชัยพร  แสงต่างใจ
2. นางสาวฐิตินันท์  บุญตา
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาววิวารัตน์  กวางประสิทธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาววัลนิภา  ทองคำ
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี  มีช้าง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  ตรุษทิม
2. นายขวัญ  ศิริมิตร์
3. เด็กชายจรรยวรรษ  จิรมณีวงศ์
4. เด็กชายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
5. เด็กหญิงจันทนา  ฉิมมงคล
6. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ทิพวัฒน์
7. นางสาวณญาฎา  สะเล็ม
8. เด็กหญิงดรุณรัศมิ์  บุญนาง
9. นายธิคำพล  สีนายกอง
10. นายธีรภัทร  พลเยี่ยม
11. นางสาวนพรัตน์  ดารา
12. นางสาวนฤมล  ม่วงพรหม
13. เด็กหญิงนฤมล  รัตนกำเนิด
14. นายนัทพงศ์  พันธ์เจริญ
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลูกกลม
16. นางสาวนิชาภัทร  วันหนา
17. เด็กชายประพจน์  พันธ์ไพศาล
18. เด็กชายปัญญา  เอี่ยมมงคล
19. นางสาวฝน  ช่วยนา
20. เด็กชายพีรพล  ม่วงพรหม
21. เด็กหญิงภาวิณี  ศิลารัตน์
22. นางสาวยศวดี  แสงตรง
23. เด็กชายวรงกร  ปูรณามระ
24. นางสาววรรณวิศา  เล็ดลอด
25. เด็กหญิงศศธร  กาญจน์นิมมานนท์
26. นางสาวศิลป์สุภา  สวดประโคน
27. เด็กชายสหวิทย์  นรินทร์
28. นางสาวสุพัตตรา  พระเทศ
29. นางสาวสุพัตรา  ธานี
30. เด็กหญิงสุภัค  แก้วอบเชย
31. เด็กชายสุรชัย  อุดมรักษ์
32. นายสุรชาติ  อินทร์สุวรรณ
33. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
34. เด็กหญิงอนุสรา  กุหลาบศรี
35. เด็กหญิงอริสา  เชื้อฉ่ำหลวง
36. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
37. เด็กหญิงอุไรรัตน์  หลำผึ้ง
38. เด็กหญิงเกศกนก  ขัตติยะวงษา
39. เด็กชายเจษนิพัทธ์  จิรมณีวงศ์
40. เด็กชายไกรศักดิ์  ทรัพย์กาญจนา
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายวิจัย  ไร่ทิม
3. นายอนุชาติ  อินทร์สุวรรณ
4. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
5. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
6. นางสุดาสมร  วงศ์สุทธิชาติ
7. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
8. นายภีระเมศร์ประสิทธิเมธี  มีช้าง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณวิศา  เล็ดลอด
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  พิทักษ์
2. เด็กชายจรรยวรรษ  จิรมณีวงษ์
3. เด็กชายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
4. เด็กชายญาติกร  นุชเกษม
5. นางสาวณญาฎา  สะเล็ม
6. เด็กชายประพจน์  พันธ์ไพศาล
7. นางสาวยศวดี  แสงตรง
8. เด็กชายสรรเสริญ  กูรมะโรหิต
9. เด็กชายสหวิทย์  นรินทร์
10. เด็กชายสุรชัย  อุดมรักษ์
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
3. นายอนุชาติ  อินทร์สุวรรณ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.02 ทอง 8 1. นางสาวกัณฐิกา  สังขพันธ์
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 10 1. นายอดิเทพ  โชติสิทธิฤทธิ์
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.32 เงิน 9 1. นางสาวปิ่นปัญญา  ดวงงาม
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐมน  กัลยาพรม
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
52 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทัตพงศ์  ประดับแก้ว
2. นางสาวธัญชนก  ละงู
3. นางสาวพิชญา  สัญญาบุญทวัช
4. นางสาวพีรยา  พีรพันธุ์
5. นางสาวสุวรรณี  คงหาญ
 
1. Mrs.min  qiu
2. นายอรรถพล  เผ่ามานะเจริญ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวคัดนางค์  กุลวิทย์
2. นางสาวปาณิสรา  วงษ์แหวน
 
1. นางจุฑารัตน์  สมบูรณ์หิรัญ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 55.98 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกันต์พจน์  วงศ์ปัทมา
2. เด็กชายกาญจนพงศ์  มูลโค้ว
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฐิติกุลรัศมี
4. เด็กชายธนธรณ์  แสนเถิน
5. เด็กชายนฤนาท  อุทัย
6. เด็กชายปฐมพร  ใจวงศ์เป็ง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองสุข
8. เด็กชายสิรภพ  ตรุณจันทร์
 
1. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
2. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
3. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 5 1. นายจริภัทร  ดอกบัว
2. นายธนภัทร  สิริธนา
3. นายนพดล  พรีโตเรียส
4. นายบุญญฤทธิ์  สินน้ำคำ
5. นายพีระพันธ์  พันภักดี
6. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
 
1. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
2. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
3. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา   พาจุจันทาโร
2. นางสาวจันจิรา   กำพุธ
3. นางสาวณัฐณิชา  จะรุรัมย์
4. นายทินภัทร   อำพันวิภาส
5. นายบวรพล   จิตต์อุไร
6. นายภูริคุณ   พิมพิลา
7. นางสาววรรณนิชา  อาสายศ
8. นางสาววันวิสา   วงค์เทราช
9. นายวีรวัฒน์   มานะศรี
10. นายสุรัสวดี    พลัดอยู่
 
1. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
3. นางสาวภัทราภรณ์   คำเกตุ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.99 ทอง 4 1. นางสาวดิษญา  สุประการ
2. นางสาวบุษรินทร์  แซ่ลี
3. นางสาวปิยวรรณ  ไผ่ขาว
4. นางสาวมนัสชนก  น้อมสูงเนิน
5. นางสาวเกวลี  ปลัดกอง
 
1. นางสาวพัชร์สมา  แก้วชนะชัย
2. นายศิริพงศ์  พูลเทียบรัตน์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กชายธนวัฒน์    ซาอิโตะ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
2. เด็กชายเมธีกร  บัวศรี
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 1. นายคเณศ  อินธิจักร
2. นายพีรพัฒน์  สุวิริยะกุล
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทธ์ธนัน  ธนันฐิติรัตน์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ย่างนามอินทร์
2. เด็กชายอิทธิโชค  ฟองอรุณรุ่ง
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นัทธ์ธดิตถ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณภัทร  คงคาสมุทร
2. เด็กชายธนดล  ไกรสร
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวนัทธ์ธนัน    ธนันฐิติรัตน์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายภูมิรัตน์  วงศ์รัตน์
 
1. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
2. นางสาวนัทธ์ธนัน  ธนันฐิติรัตน์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวศรัณยา   เผือกผิววงษ์
2. นายเกริกพงษ์   มีเทียน
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 25 1. นายขวัญ  ศิริมิตร์
2. นายบวรพล  จิตต์อุไร
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นายพงศธร  ภูทวี
3. นายสุรชาติ  อืนทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎาพร   สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรุงฉัตร  เพชรวงษ์วาน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร