สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 34 1. นางสาวศรัญญา   กองสีหา
 
1. นางสาวมนรัตน์   แก้วเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิรินทรา  ดิษฐสม
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทะไกรราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ศิลปทอง
2. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
 
1. นางสาวมนรัตน์   แก้วเกิด
2. นางสาวอลิษา  อนนทสีหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจิรายุ   อินทวงษ์ศา
2. นางสาวสุธิวรรณ  ศิริลำจาน
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์อักษร
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 12 1. นายปัณณทัต  ตันสวัสดิ์
 
1. นางสาวผจงจิต  จำนงค์สุทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายฐกร  วินิชวงศ์
 
1. นางสาวดนุรี  เงินศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกษพัฒน์  รัตนมงคล
2. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
3. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
 
1. นางสาวธิติญาพร  ทองเมือง
2. นางสาวพชรพัทร  หลักบ้าน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 1. นายธีรโชติ  พิมสาร
2. นายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
3. นางสาววรรณนิชา  อาสายศ
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลมั่น
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เครือศร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 10 1. นายอดิเทพ  โชติสิทธิฤทธิ์
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐมน  กัลยาพรม
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 55.98 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกันต์พจน์  วงศ์ปัทมา
2. เด็กชายกาญจนพงศ์  มูลโค้ว
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฐิติกุลรัศมี
4. เด็กชายธนธรณ์  แสนเถิน
5. เด็กชายนฤนาท  อุทัย
6. เด็กชายปฐมพร  ใจวงศ์เป็ง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองสุข
8. เด็กชายสิรภพ  ตรุณจันทร์
 
1. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
2. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
3. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณภัทร  คงคาสมุทร
2. เด็กชายธนดล  ไกรสร
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวนัทธ์ธนัน    ธนันฐิติรัตน์