สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
 
1. นางสาวนิภาธร  มุลกุณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายชลธร   เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สอาดวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
2. นายวิทยา  พุ่มยิ้ม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทองคำพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
 
1. นางสาวรภัทรฐ์นรา  โชติกลาง
2. นางสาววรรณนิษา  เรืองเดช
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัฒนะ  เฉลยรูป
2. เด็กหญิงภคกุล  วัฒนะรัตน์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. นายธนะชัย  ธรรมพร
3. นายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธร  เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายชัยพร  แสงต่างใจ
2. นางสาวฐิตินันท์  บุญตา
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาววิวารัตน์  กวางประสิทธิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 1. นายคเณศ  อินธิจักร
2. นายพีรพัฒน์  สุวิริยะกุล
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทธ์ธนัน  ธนันฐิติรัตน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายภูมิรัตน์  วงศ์รัตน์
 
1. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
2. นางสาวนัทธ์ธนัน  ธนันฐิติรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวศรัณยา   เผือกผิววงษ์
2. นายเกริกพงษ์   มีเทียน
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 25 1. นายขวัญ  ศิริมิตร์
2. นายบวรพล  จิตต์อุไร
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายปริญญา  ไชยพานิช